ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

               เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2563 นายสิทธิพร จริยพงศ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน(D-Day) ภายใต้แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานงาน ณ บ้านนายคเณศ สกุลพันธ์ หมู่ที่ 4 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นด้วยเหตุจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้รับผลระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน(D-Day) ภายใต้แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน และลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน และเพื่อสร้างรายได้ระยะสั้น ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายดำเนินการทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า 12 ล้านครัวเรือน

สภาเกษตรกรฯร่วมมือกระทรวง อว. / ม.เกษตรฯ ร่วมกันพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร ภายใต้หลักสูตร “ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

              สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการประสานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ม.ก.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อ.ว) ว่าทางม.เกษตรศาสตร์ ได้จัดทำชุดวิชาเพื่อการพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร และผู้สนใจทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ภายใต้หลักสูตร “ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” จำนวน 15 ชุดวิชา อาทิ เกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ , การใช้ที่ดินวนเกษตร , ธุรกิจการป่าไม้ , การผลิตพืชสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร , การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง , การผลิตผลิตผลจากสัตว์เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร , การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ และธัญชาติ , เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ , การวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจเกษตรและธุรกิจเชิงสังคม , การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน , การเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย , บูรณาการการผลิตข้าวไทยเพื่อความปลอดภัยทางอาหาร , วิทยาการข้อมูลเชิงธุรกิจ , วิทยาการคำนวณและสารสนเทศศาสตร์ Computing and informatics เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร ข้าราชการทุกสังกัด พนักงานของรัฐ เรียน 1 เดือน ในระบบออนไลน์ ปฏิบัติจริงในพื้นที่ที่มีการเรียนการสอนเป็นครั้งคราว รับจำนวน 30 คน/ชุดวิชา/รอบ โดยผู้เรียนจ่ายสมทบ 1,000 บาท/ชุดวิชา ค่าใช้จ่ายที่เหลือกระทรวงอุดมศึกษา ฯ รับผิดชอบให้ โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติขอความร่วมมือสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมายและประสานงานกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันเกษตรกรหรือส่วนอื่นๆ เพื่อสำรวจกลุ่มบุคลากรเป้าหมายที่ประสงค์จะเรียน แล้วแจ้งจำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์จะเรียนพร้อมระบุชุดวิชาแจ้งกลับยังสภาเกษตรกรแห่งชาติภายในวันที่ 12 พ.ค.2563 เกษตรกรและผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน