ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเตรียมบันทึกความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

          สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเตรียมบันทึกความร่วมมือกับสภาองค์กรชุมชน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกร ยกระดับพัฒนาเป็นแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ที่เชื่อมโยงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล แผนพัฒนาเกษตรกรรมอำเภอ สร้างฐานข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาของเกษตรกร ผลักดันขึ้นสู่ข้อเสนอระดับนโยบาย เพื่อให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของเกษตรกรเป็นปัญหาร่วมในระดับชาติ ด้านที่ดิน หนี้สิน แหล่งน้ำ สินค้าเกษตร สิทธิและสวัสดิการ คุณภาพชีวิตและสังคม กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีภารกิจภายใต้บันทึกความร่วมมือ ได้แก่ สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในการสร้างพื้นที่รูปธรรมระดับตำบล จังหวัด สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งจัดการตนเอง ด้านแผนพัฒนาเกษตรกรรม นำร่อง 77 ตำบล , สนับสนุนการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายทุกมิติร่วมกันเป็นปัญหาร่วมในระดับชาติ , ร่วมกันติดตามสนับสนุนเสริมการทำงานและการจัดทำระบบข้อมูลร่วมกัน 3 ฝ่าย เช่น การ MAPPING “พื้นที่ดำเนินการปี 2564” ด้านแผนพัฒนาเกษตรกรรม นำร่อง 77 ตำบล สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งจัดการตนเอง

สภาเกษตรกรฯขับเคลื่อนความร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทย

         สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อพัฒนาระบบการขายและการขนส่งสินค้าเกษตรให้บริการเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือ คือ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติทำการออกแบบสำรวจข้อมูลส่งให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจัดทำข้อมูลเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความประสงค์ร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยในการขายและการขนส่งสินค้าเกษตร , สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาตินำข้อมูลเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ประสานงานกับทางบริษัทไปรษณีย์ไทย , บริษัทไปรษณีย์ไทยร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประเมินความพร้อมและอนุมัติเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร เข้าร่วมการขายและการขนส่งสินค้าเกษตร โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สมัครเป็นสมาชิก Thailandpostmart , เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ดำเนินการรวบรวมผลผลิตการเกษตร ณ จุดนัดหมาย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดรับรองผลผลิต และประสานบริษัทไปรษณีย์ไทยรับซื้อ (กรณีข้อตกลงซื้อขาย) เพื่อส่งจำหน่ายให้ผู้บริโภค , เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ที่ขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ทางออฟไลน์และออนไลน์ โดยต้องการส่งสินค้าเกษตรทางไปรษณีย์ไทยให้แสดงสิทธิการเข้าร่วมการขายและการขนส่งสินค้าเกษตร เมื่อส่งสินค้าเกษตร ณ ที่ทำการไปรษณีย์เพื่อชำระค่าขนส่งในอัตราที่เหมาะสมต่อไป โดยเกษตรกร/ภู​”องค์กรเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมในการขายและการขนส่งสินค้าเกษตรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เตรียมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์” 9-11 ก.ย.นี้

         สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร(สสส.) เตรียมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์” ระหว่าง​วันที่​9-11 ก.ย.2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะการผลิตสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและการขับเคลื่อนงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะการผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยหัวข้อการอบรม คือ เทคนิควิธีการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย บรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ในเครือมติชน นายพานิชย์ ยศปัญญา และทีม , การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟรกราฟฟิคเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยนางสาวอรณีย์ รอดสวัสดิ์ และทีมจากโรงเรียนธุรกิจสารสนเทศ , การผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย(Social Media)เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยนายสุขสม ครองบุญเรือง โปรดิวเซอร์และแอดมินเพจ FEED และทีม

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน