ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

สภาเกษตรกรฯประชุมบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลร่วมหน่วยงานภาคีเครือข่าย

          เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมประชุมการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม , สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) , บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) , คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 301 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งในที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายขอบเขตบทบาทหน้าที่ในการบูรณาการ กำหนดขั้นตอนการจัดทำข้อมูลชุมชน แนวทางการพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการ และการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล โดยรูปแบบการบูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะร่วมจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การผลิตอาหารปลอดภัย เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยเกษตรอุตสาหกรรม นวัตกรรมเกษตรแม่นยำ นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ สร้างผู้ประกอบการเกษตร ตามความพร้อมของแต่ละชุมชนที่จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ขอให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดละ 1 ตำบล คือ 1.การคัดเลือกพื้นที่ตำบลให้พิจารณาจากความพร้อม ได้แก่ มีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาชุมชน มีองค์กรเกษตรที่เข้มแข็ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและมีผลิตภัณฑ์เด่นที่จะพัฒนาต่อยอดได้ และหากในจังหวัดมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการทำแผนขอให้มีส่วนร่วมในการพิจารณากำหนดพื้นที่ตำบลเป้าหมาย 2.เตรียมการส่งบุคลากร โดยพิจารณาความเหมาะสมจากบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเป็นวิทยากรกระบวนการและสามารถสร้างทีมวิทยากรได้เข้าร่วมฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม ก่อนการประชุมได้มีการบรรยายผลการนำร่องความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติกับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) โดย นายจรัญ รอดศรีนาค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์วานิลลาและกล้วยไม้ประเทศไทย โดย ดร.สุดชาย กำเนิดมณี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตรและการจัดการทรัพยากร หลังจากนั้นดำเนินการประชุมโดยมีการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการพัฒนาของสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร เรื่อง แผนการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเกษตรกรอัจฉริยะจังหวัดสกลนคร , สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ The Rise NFC : สภช.คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน 5 ภาค ซึ่งการประชุมครั้งนี้ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมพิจารณาเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันทั้งระบบ , การรับรองแบบมีส่วนร่วม(PGS) ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ , เสนอแก้ไขประกาศสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการรับขึ้นทะเบียนองค์กร เกษตรกร พ.ศ.2556 , สรุปผลการจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเตรียมความพร้อมเปิดเสรีสินค้าโคนมและโคเนื้อของไทย(FTA)

………………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน