ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

สภาเกษตรกรจังหวัดลำปางต้อนรับทีโอทีและ ม.แม่โจ้ เพื่อหารือแนวทางจัดทำฟาร์มเกษตรอัจฉริยะนำร่อง

          เมื่อวันที่ 5 ต.ค.2563 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ นายสุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ สวนเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เพื่อหารือถึงการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตร(Smart Kids Code) ในการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ(Smart Farming) รวมทั้งพื้นที่แปลงปลูกกัญชา เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการวางแผนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตร(Smart Kids Code) มาใช้ในแปลงกัญชาและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลต่อไป

สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกเปิดประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนการผลิตข้าวโดยเทคโนโลยีลำไอออนและการดำเนินงานแผนงาน และโครงการของสภาเกษตรกรจังหวัด 20 จังหวัด

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2563 ร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยีลำไอออนและการดำเนินงานแผนงาน และโครงการของสภาเกษตรกรจังหวัด 20 จังหวัด ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีประธานสภาเกษตรกรจังหวัด หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด หัวหน้าส่วนฯ จากจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี กาญจนบุรี ชัยนาท ปทุมธานี ปราจีนบุรี แพร่ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อยุธยา อ่างทอง และจังหวัดราชบุรี เข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัด องค์กรเกษตรกร มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ได้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวพันธุ์กลาย และเพื่อให้สภาเกษตรกรจังหวัดได้ร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานี Oil Palm City

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2563 นายจรัญ รอดศรีนาค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการตามแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาทิ การเตรียมชุดคณะทำงานในชุดการรับเรื่อง ตอบคำถาม และการติดตามประเมินผล โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎรธานี ไปสู่ Oil Palm City เพื่อร่างแผนพัฒนาปาล์ม ตามที่คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน โดยได้จัดทำร่างแผนพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2564-2569) โดยแก้ไขร่างแผนดังกล่าว และจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี นำไปปรับปรุงเพื่อเสนอและการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม
โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้ร่วมแก้ไขปัญหาปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการด้านปาล์มน้ำมัน ตามแนวทางสุราษฎร์โมเดล นโยบายและพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎรธานีไปสู่ Oil Palm City จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ และคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาปาล์มน้ำมันคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยผู้ที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มสุราษฎร์ธานีต่อไป

 

………………………………………….

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน