Weekly News EP.40 @ มิถุนายน 2566

Weekly News EP.40 @ มิถุนายน 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 “แนวปฏิบัติการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และการจัดการข้อมูลเชิงวิชาการ”

Weekly News EP.38 @ พฤษภาคม 2566

Weekly News EP.38 @ พฤษภาคม 2566 -วันเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ -เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติติดตามการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ -บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

Weekly News EP.36 @ มีนาคม 2566

Weekly News EP.36 @ มีนาคม 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา          เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 และนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี พิธีลงนามความร่วมมือนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 5 สภา อันได้แก่ – สภาเกษตรกรแห่งชาติ – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย – สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย – สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย – สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติเล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อให้สอดคล้องตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศให้มีกำลังคน ซึ่งในความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ   – ประสานความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา – สร้างพลังร่วมกับภาคีเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการอาชีวศึกษา – […]

Weekly News EP.28 @ ตุลาคม 2565

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรม “การจัดการความรู้(Knowledge Management)และกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมการจัดทำร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3/2565 สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร คาดตามแผน 25 ธันวาคม 65

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรม “การจัดการความรู้(Knowledge Management)และกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์           เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวอวยพรแด่ผู้เกษียณอายุราชการในการอบรม “การจัดการความรู้(Knowledge Management)และกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวแสดงมุทิตาจิตและให้แง่คิดการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด เข้าร่วม  ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รวม 12 ท่าน  การจัดอบรมดังกล่าวเพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ไม่เพียงปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีและผลงานไว้ให้กับสภาเกษตรกรแห่งชาติอย่างมาก การเกษียณอายุราชการเป็นเพียงวาระที่ทางราชการกำหนดเท่านั้นแต่ไม่ใช่วันสุดท้ายของการทำงาน เพราะทุกท่านยังมีความรู้ความสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป   สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร […]

Weekly News EP.17 @ มิถุนายน 2565

– สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2566-2570 – สภาเกษตรกรร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หนุน Flagship Project – สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2564 สภาเกษตรกรฯร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2566-2570           เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2565 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2566-2570 ประเด็นเรื่อง “ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการเกษตรแห่งอนาคต” ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2566-2570 จากหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2566-2570 ให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตัวแทนจาก สภาเกษตรกรแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา เกษตรกร จำนวน 550 คน telecharger recuva + […]

Weekly News สัปดาห์ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

Weekly News สัปดาห์ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประธานสภาเกษตรกรฯร่วมเปิดงาน Lampang Ceramic World Class (ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34)           เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2565  นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ร่วมเปิดงาน Lampang Ceramic World Class (ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34) โดย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิด ณ ลานอเนกประสงค์ห้างไทวัสดุ สาขาลำปาง ทั้งนี้ จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ทำให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดลำปางและสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง จัดงานขึ้นภายใต้โครงการมหกรรมลำปางชนะแกรนด์เซลล์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย เกิดการหมุนเวียนทางระบบเศรษฐกิจ งานดังกล่าวเป็นงานประจำปีของจังหวัดลำปาง และอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 12 – […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ประธานสภาเกษตรกรฯร่วมเปิดงาน Lampang Ceramic World Class (ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34)           เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2565  นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ร่วมเปิดงาน Lampang Ceramic World Class (ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34) โดย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิด ณ ลานอเนกประสงค์ห้างไทวัสดุ สาขาลำปาง ทั้งนี้ จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ทำให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดลำปางและสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง จัดงานขึ้นภายใต้โครงการมหกรรมลำปางชนะแกรนด์เซลล์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย เกิดการหมุนเวียนทางระบบเศรษฐกิจ งานดังกล่าวเป็นงานประจำปีของจังหวัดลำปาง และอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 12 – 22 ก.พ. 2565 […]

1 2 3