Weekly News EP.17 @ มิถุนายน 2565

– สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2566-2570

– สภาเกษตรกรร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสามจังวัดชายแดนภาคใต้ หนุน Flagship Project

– สภาเกษตรกรจัหวัดพิจิตรเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยา