Weekly News EP.10 เดือน เมษายน 2565

Weekly News EP.10 เดือน เมษายน 2565

– ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติอวยพรในโอกาส สงกรานต์ปีใหม่ไทย 2565
– สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล นำนักศึกษาเข้าเรียนรู้การจัดการงานแปลง เกษตรอินทรีย์