weekly news สัปดาห์ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

weekly news สัปดาห์ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

  • สภาเกษตรกรฯประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา ตั้งกลุ่มวางแผนผลิตตามความต้องการ

  • สภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตรกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร