Weekly News สัปดาห์ที่ 1 เดือน มีนาคม 2565

Weekly News สัปดาห์ที่ 1 เดือน มีนาคม 2565

-สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
-สภาเกษตรกรจังหวัดตราด ดัน “ขยะเป็นศูนย์” พื้นที่ผักเกษตรอินทรีย์