Weekly News EP16 @ มิถุนายน 2565

– ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มองวิกฤตอาหารโลก เป็นทั้งวิกฤตและโอกาส
– สภาเกษตรกรแห่งชาติปล่อยขบวนผลไม้มุ่งสู่ปลายทางเมืองคุนหมิง 80 ตัน