ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

สภาเกษตรกรประชุมเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

          เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2565 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชุมเตรียมการจัดการ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ร่วมกับตัวแทนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การประชุมดังกล่าวมีวาระ เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ ความเป็นมาก่อนการเลือกตั้ง , ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2565 , ผังกระบวนการการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร  เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ ก่อนได้รับงบประมาณ , เมื่อได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว และฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดและอำเภอ โดยปัจจุบันผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีจำนวนทั้งหมด 17,063,139 คน จำนวนหน่วยเลือกตั้ง ทั้งหมด 14,219.283 หน่วย แยกเป็น ภาคกลาง เกษตรกรมีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน  2,166,813 คน  หน่วยเลือกตั้ง 1,805.678 หน่วย ภาคเหนือ เกษตรกรมีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน  3,623,050 คน  หน่วยเลือกตั้ง 3,019.208 หน่วย  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรมีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน  8,960,153 คน  หน่วยเลือกตั้ง 7,466.794 หน่วย  และ ภาคใต้ เกษตรกรมีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน  2,313,123 คน หน่วยเลือกตั้ง 1,927.603 หน่วย

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดเวทีรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ ด้านข้าวและชาวนาไทย 4 ภาค

          นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ เลขานุการคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดประชุม “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของชาวนาในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน” และบรรยายพิเศษ หัวข้อ ‘ลดต้นทุนการผลิต ก้าวแรกทางรอดชาวนาไทย” ณ ห้องประชุมสมาคมผู้พิการจังหวัดอ่างทอง ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง  ทั้งนี้ เพื่อจัดทำข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านข้าวและชาวนา โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรพื้นที่ 4 ภาค ซึ่งเวทีภาคกลางเกษตรกรได้นำเสนอหากภาครัฐต้องการช่วยเหลือให้ตรงตามความต้องการ ได้แก่ ระบบชลประทานที่ทั่วถึงทุกพื้นที่ไม่ใช่มีแค่คลองส่งน้ำแต่ไม่มีการส่งน้ำ หรือสนับสนุนบ่อบาดาลขนาดเล็กที่เกษตรกรสามารถบำรุง รักษาด้วยตนเองได้ , ลดภาษีเครื่องมือทางการเกษตร , ลดดอกเบี้ยจากธนาคารที่ไม่ใช่การพักหนี้, ปัจจัยพื้นฐานด้านการผลิตควรมีความเสมอภาค เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าน้ำ  , การทำนาขาดทุนแต่ส่วนใหญ่ขายได้แต่กำไรน้อย อยากตั้งราคาได้เอง  , การช่วยเหลือจากภาครัฐ เช่น เมล็ดพันธุ์/ปุ๋ยบำรุง มาไม่ตรงตามฤดูกาล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ภาคใต้ จัดเวที ณ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 18-20 มีนาคม 2565 ภาคอีสาน จ.ศรีษะเกษ วันที่ 25-27 มีนาคม 2565  และ ภาคเหนือ จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 1-3 เมษายน 2565  ต่อจากนั้นคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา สภาเกษตรกรแห่งชาติ จักดำเนินการจัดทำข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านข้าวและชาวนาต่อไป

………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ