ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565

สภาเกษตรกรฯหารือทูตพาณิชย์จีน สร้างแนวทางความร่วมมือภาคเกษตร 2 ประเทศ

          นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวถึงการประชุมหารือแนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสินค้าเกษตร กับ นายหวาง ลี่ผิง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะ  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์มองว่าการค้าในอนาคตระหว่างไทยกับจีนควรดำเนินการในเรื่อง การใช้ประโยชน์จากระบบการขนส่ง โดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว , การเสริมสร้างและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเกษตร และเมื่อปี 2564 นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน กล่าวในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน สมัยพิเศษว่าจีนจะนำเข้าสินค้าเกษตรจากอาเซียน มูลค่า 150,000 ล้านเหรียญสหรัฐ จึงเป็นโอกาสที่สินค้าเกษตรไทยจะครองส่วนแบ่งตลาดได้มากขึ้น   สำหรับแนวทางเพื่อให้เกษตรกรไทยได้ผลิต ผลผลิต , ผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการตลาดของประเทศจีน ได้แก่ ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันตลอดกระบวนการผลิต , สภาเกษตรกรฯควรเข้ามาประสานให้เกษตรกรและผู้ส่งออกจัดแสดงสินค้าในเมืองใหญ่ๆของประเทศจีน และร่วมกับบริษัทจากประเทศจีนทำการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าเกษตรไทยด้วยระบบออนไลน์ (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์)

 

สภาเกษตรกรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การผลิตและวิจัยกัญชาทางการแพทย์

          เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เวลา 09.00 น. ด้านกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดี กับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา โดย นางสาวสิริน ชะเอมเทศ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนันสนุนเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อนำผลิตผลส่วนที่เป็นยาเสพติดให้โทษมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ สามารถจำหน่ายให้กับผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายได้  เพื่อผลิตตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ จำหน่ายให้กับสถานพยาบาลตามกฎหมายที่ได้รับอนุญาตทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำผลิตผลส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษไปใช้ประโยชน์อื่นทั้งด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ และเพื่อให้ “วิสาหกิจชุมชน” ได้มีผลิตภัณฑ์จากกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษมาใช้ตามภูมิปัญญาและสามารถจำหน่ายและพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนได้  จากนั้น เวลา 14.00 น. ลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดย นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดี และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา โดย นางสาวสิริน ชะเอมเทศ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ณ ห้อง 902 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อความร่วมมือในการศึกษาและพัฒนาระบบการปลูกกัญชาในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมของแต่ละสายพันธุ์ เพื่อให้ได้กัญชาที่มีคุณภาพสำหรับการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์และเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์อ้างอิงของกัญชาพันธุ์ไทยต่อไป

………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ