ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

สภาเกษตรกรร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนพืชกระท่อมตาม “โครงการศูนย์พัฒนาพืชกระท่อมภาคใต้เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้ตอนกลาง

          เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2565 นายสิทธิพร  จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วย ประธานสภาเกษตรกร หัวหน้าสภาเกษตรกร และพนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้  เข้าร่วมหารือการขับเคลื่อนพืชกระท่อมตาม “โครงการศูนย์พัฒนาพืชกระท่อมภาคใต้ตอนกลาง เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้” ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และสมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนพืชกระท่อมเพื่อการปฏิบัติ ตั้งแต่ต้นน้ำ สู่ปลายน้ำ สร้างอาชีพเสริม ส่งเสริมพืชกระท่อมสู่พืชเศรษฐกิจใหม่ เป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล และนครศรีธรรมราช  และขยายสู่จังหวัดอื่นๆในพื้นที่ภาคใต้ ต่อไป

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรม “การจัดการความรู้ (Knowledge Management)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

           นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในการเป็นประธานเปิดโครงการอบรม “การจัดการความรู้ (Knowledge Management)” ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Conference) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด มีพนักงานเข้าร่วม 257 คน ว่า สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบงานด้านธุรการและทำหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด ดำเนินการ รวบรวมศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ภารกิจหลักคือการประสานดำเนินงานกับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินงานจะต้องติดต่อสื่อสาร ประสานงานและเข้าร่วมการประชุมในวาระต่างๆ ดังนั้น เรื่องการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งต้องมีเนื้อหา ความชัดเจน กะทัดรัด สามารถสร้างความเข้าใจและสื่อสารความต้องการจากการประชุมไปยังผู้รับผิดชอบงานนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ได้รับความรู้ เรียนรู้หลักการเขียนในรูปแบบต่างๆของหนังสือราชการและรายงานการประชุม การสรุปเนื้อหา การย่อความ การขยายความ พร้อมทั้งเรียบเรียงความคิด และพัฒนาทักษะให้สามารถเขียนหนังสือราชการและจดรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 

สภาเกษตรกรจังหวัดยะลาร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาทุเรียนคุณภาพสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2565 นายมะเสาวดี ไสสากา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา ร่วมสัมมนาพัฒนาทุเรียนคุณภาพยะลา โครงการพัฒนาทุเรียนคุณภาพสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน  โดย นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุมปาหนัน โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา   ปัจจุบันกระแสการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชชนิดอื่นมาเป็นสวนทุเรียนมีให้เห็นอยู่มากและคาดว่าจะยิ่งมีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นในอนาคต การยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนซึ่งจะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพของเกษตรกรและนำพาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการนั้นจำเป็นต้องอาศัยหลักสำคัญ 3 ประการ คือ การปรับกระบวนทัศน์ในการประกอบอาชีพ , การเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ , การรวมกลุ่มและการได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ดังนั้นจึงกำหนดแนวทางเพื่อการพัฒนาคุณภาพเกษตรกร คุณภาพผลผลิตไม้ผลทางการเกษตร ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตและการจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับการพัฒนา การจัดโครงการนี้จึงเป็นการตอบสนองต่อการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากภายใต้โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมในการประกอบอาชีพของเกษตรกรตลอดจนสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างกลไกของการพัฒนาที่ยั่งยืนของเกษตรกรไม้ผลในจังหวัดยะลา เพื่อที่จะเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้และพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ