ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด   สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุม เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปุ๋ยเคมีราคาแพง , การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติกับหน่วยงานอื่นๆ , การจัดงานผลไม้   เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ (ร่าง) พระราชบัญญัติองค์กรชาวสวนผลไม้แห่งชาติ พ.ศ. ….  , ความเห็นชอบในการของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม   และ เรื่องอื่นๆ ได้แก่ แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคราคาแพง

 

สภาเกษตรกรจังหวัดตราด ดัน “ขยะเป็นศูนย์” พื้นที่ผักเกษตรอินทรีย์

          นางมาลี  วิจิตรโสภาพันธ์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เปิดเผยว่า เกษตรกรในจังหวัดตราดส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ซึ่งจะประสบปัญหาเรื่องการจัดการผลผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต การรักษาคุณภาพผลผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต เรื่องการจัดการพื้นที่ภาคการเกษตรให้ “ขยะเป็นศูนย์” ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดจากการประชุมร่วมกันกับประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ได้ให้นโยบายไว้ จึงนำมาสู่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรไว้กับสภาเกษตรกรจังหวัดตราด   “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกษตรตราด” (ปล่อยเสียง นางมาลี)

………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ