ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ประธานสภาเกษตรกรฯร่วมเปิดงาน Lampang Ceramic World Class (ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34)

          เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2565  นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ร่วมเปิดงาน Lampang Ceramic World Class (ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34) โดย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิด ณ ลานอเนกประสงค์ห้างไทวัสดุ สาขาลำปาง ทั้งนี้ จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ทำให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดลำปางและสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง จัดงานขึ้นภายใต้โครงการมหกรรมลำปางชนะแกรนด์เซลล์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย เกิดการหมุนเวียนทางระบบเศรษฐกิจ งานดังกล่าวเป็นงานประจำปีของจังหวัดลำปาง และอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 12 – 22 ก.พ. 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ห้างไทวัสดุ สาขาลำปาง ภายในงานมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิก สินค้า OTOP ของใช้ ของฝาก ของชำร่วย จากโรงงานเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรม รวมร้านค้ามากกว่า 180 ร้านค้า นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการสาธิตขึ้นรูปเซรามิก กิจกรรมสาธิตจากสถาบันการศึกษาต่างๆ การฝึกอาชีพระยะสั้น และกิจกรรมอื่นๆ

 

สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายลงนามร่วมกับภาคเอกชน ส่งเสริมการปลูกพืชกระท่อมแก่เกษตรกร

          เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2565 นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดงานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมการเพาะปลูกกระท่อมแก่เกษตรกรในจังหวัดเชียงราย ระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย โดยนายจุมพล แกล้วกล้า หัวหน้าสำนักงาน กับ บริษัท เอยู เอมมาลีน เรียลเอสเตท จำกัด โดยผศ.อรุณฉาย เตมียเวส ประธานกรรมการ ณ ตลาดน้ำฮ่องเบี้ย ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โดย นายธีรวัฒน์ คำเงิน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย กล่าววัตถุประสงค์โครงการ   “พืชกระท่อม” เป็นพืชที่ได้รับความสนใจจากสังคมและเป็นพืชที่มีกระแสนิยมอีกชนิดหนึ่ง หลังจากที่พืชกระท่อมได้รับการยกเลิกจากการเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 อีกทั้งพืชกระท่อมยังมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกให้แก่เกษตรกรได้ แต่การผลักดันพืชกระท่อมให้สามารถเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่สำเร็จผลนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง เกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มสร้างกลไกการดำเนินงานเชื่อมโยงกับตลาด การจัดการลงนามครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีที่จะร่วมมือกันผลักดันการเพาะปลูกพืชกระท่อมแก่เกษตรกรใน จ.เชียงราย ให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องปลูกแบบอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด โดยจะมีตัวแทนจากสภาเกษตรกรและบริษัทฯมาเป็นที่ปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ หากมีความสนใจในพืชกระท่อมสามารถติดต่อสอบถามได้สภาเกษตรกรจังหวัด

 

สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ร่วมเวทีปัจฉิมนิเทศ การจัดการผังน้ำลุ่มน้ำป่าสัก เวทีที่ 2 ระดมความคิดเห็นต่อผลการศึกษาโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน

          เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2565 นายปิยะ มีสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมเวที การประชุมผังน้ำครั้งที่ 4 (ปัจฉิมนิเทศ) พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก เวทีที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน ณ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท จ.สระบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าว สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจัดการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 4 เพื่อนำเสนอร่างผังน้ำ รายการประกอบผัง ฉบับร่าง 3 รวมทั้งการใช้ประโยชน์ผังน้ำ และข้อเสนอแนะต่างๆ สำหรับประชาชน และหน่วยงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะด้านเกณฑ์เตือนภัยและการบริหารจัดการน้ำ คู่มือการใช้งานผังน้ำ และการใช้งานข้อมูลผังน้ำในรูปแบบแผนที่ซ้อนทับภาพถ่ายทางอากาศซึ่งแสดงบนกูเกิ้ลเอิร์ท ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบและร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อร่างผังน้ำและร่างรายการประกอบผังน้ำ โดย นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก เวทีที่ 2 ครอบคลุมจังหวัด สระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งคณะผู้ศึกษาจะนำผลจากการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ไปปรับปรุงรายงานผลการศึกษา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2565

………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ