ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565

สภาเกษตรกรฯ ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเกษตรกรชาวสวนลำไยภาคเหนือ

          เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2565   นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเกษตรกรชาวสวนลำไยจากประธานสภาเกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และแม่ฮ่องสอน  สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อผลผลิตลำไย เกษตรกรต้องประสบปัญหาด้านต้นทุน ปัจจัยการผลิต ขาดแคลนแรงงาน การส่งออก และราคาตกต่ำ สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงจัดประชุมดังกล่าวขึ้นเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรชาวสวนลำไยให้ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อพิจารณา (ร่าง)  พ.ร.บ.ลำไย และแนวทางการขับเคลื่อนด้านการตลาด โดยมีนายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และนายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมรับฟังพร้อมผู้เกี่ยวข้อง

 

สภาเกษตรกรฯทดสอบและอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส่วน Digital Signature

          เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2565 นายชยพล  ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิด “การทดสอบและอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วน Digital Signature”  ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดย กองสื่อสารและสารสนเทศ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ณ.ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  กรุงเทพมหานคร สืบเนื่องจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)ได้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชั่นใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และมีฟังก์ชั่นการใช้งานสอดคล้องกับระเบียบสารบรรณใหม่ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 โดยสามารถลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ในการลงนามผ่านระบบดังกล่าวแทนการลงนามในรูปแบบปกติ  ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีความเห็นว่าฟังก์ชั่นการใช้งานดังกล่าวนั้นจะทำให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานฯมีความรวดเร็ว คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายลดการใช้กระดาษ(Paperless)ของสำนักงานฯ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบทำให้มีการปฏิบัติงานนอกสถานที่เพิ่มมากขึ้น จึงนำสู่การทดสอบและอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วน Digital Signature ให้เป็นไปตามโครงสร้างที่ใช้จริงในปัจจุบัน โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะเปิดใช้งานจริงในวันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

 

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงานด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          ระหว่างวันที่ 10-11 มี.ค.2565  ตั้งแต่เวลา 09.00-13.00 น.  สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยนายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ สั่งการถึงกองการเจ้าหน้าที่ และกองสื่อสารและสารสนเทศ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom  Cloud Online Meeting  กับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 5 คน  , ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 5 คน , และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 45 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด – 19 ) แพร่ระบาด สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย กองการเจ้าหน้าที่ และกองสื่อสารและสารสนเทศ จึงนำระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom  Cloud Online Meeting   มาใช้ในการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเร่งรัดให้หน่วยงานบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในสถานการณ์ปัจจุบัน

………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ