ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

         เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 และนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี

พิธีลงนามความร่วมมือนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 5 สภา อันได้แก่

– สภาเกษตรกรแห่งชาติ

– สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

– สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

– สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

– สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติเล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อให้สอดคล้องตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศให้มีกำลังคน ซึ่งในความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ   – ประสานความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

– สร้างพลังร่วมกับภาคีเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการอาชีวศึกษา

– แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการ

โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติจะร่วมมือกับภาคีเครือข่ายพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถมากขึ้นเพื่อรองรับเกษตรอุตสาหกรรม ตลาดแรงงานไทยและตลาดแรงงานต่างประเทศต่อไป

 

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เคลื่อนงานเลือกตั้งฯ

         เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ คณะผู้บริหารและทีมงาน ร่วมกันเป็นวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติงานและการประสานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ หลักสูตร “บทบาทหน้าที่ในการจัดการการเลือกตั้ง” ให้กับหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม ณ ทรีธารา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ซึ่งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้อัดแน่นไปด้วยความรู้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยต่อไป

…………………………………………………………..

ข่าว,ผูํประกาศข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

เทคนิค : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ