ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 256

ฟื้นชีวิตคนลุ่มน้ำมูล ช่วยกันยามทุกข์ยาก ฟื้นฟูหลังน้ำลด คืนความมั่นคงทางอาหารให้ชุมชน ร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำ

         เนื่องด้วยในพื้นที่จังหวัดศรีษะเกษประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ สร้างความเสียหายให้กับประชาชน ทั้งทรัพย์สิน พื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่ปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ทางสภาเกษตรกรจังหวัดภาคอีสาน 20 จังหวัด จึงได้จัดการประชุมและเสวนา หัวข้อ “ฟื้นชีวิตคนลุ่มน้ำมูล ช่วยกันยามทุกข์ยาก ฟื้นฟูหลังน้ำลด คืนความมั่นคงทางอาหารให้ชุมชน ร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำ” และร่วมกันทอดผ้าป่าเมล็ดพันธ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนคนทาม ต.หนองแค อ.ราศีไศล จ.ศรีษะเกษ

 

เหลียวหน้า แลหลังสภาเกษตรกรจังหวัด

         สภาเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน หัวข้อ “เหลียวหน้า แลหลังสภาเกษตรกรจังหวัด” ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้เพื่อ

  1. ติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมาของสภาเกษตรกรจังหวัดและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  2. เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

  3. เพื่อติดตามการดำเนินโครงการแพะแกะล้านนา ระยะที่ 2

  4. เพื่อวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2566-2570

  5. เพื่อจัดทำการทำข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมในภาคเหนืออย่างยั่งยืน BCG ECONOMIC MODEL รวมถึงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรระดับภูมิภาค และการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมดิอิมเพรสน่าน ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน

…………………………………….

เสียง : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์ ,ระบบเสียงสังเคราะห์  AI

เทคนิค : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ