ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

“ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ” ชี้หมูเป็นโรคระบาดทำเนื้อหมูแพง พร้อมแนะวิธีแก้ไขเบื้องต้น

driver agent plus key

advanced systemcare 11 key

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยถึงกรณีปัญหาเนื้อสุกรราคาแพงขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและเกษตรกรผู้เลี้ยง ว่า ปัญหาหลักมาจากโรคระบาดรุนแรงมากกว่าปัจจัยเรื่องราคาอาหารสัตว์เพราะต้นทุนอาหารควบคุมได้ รัฐบาลควบคุมโรคระบาดในสัตว์ไม่ได้ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สุกรตายเป็นจำนวนมาก และมีการปิดข่าว ผู้บริโภครวมทั้งเกษตรกรบางรายจึงไม่มีใครทราบรายละเอียดที่แท้จริง ฟาร์มรายใหญ่ต้องล้มละลายไปหลายแห่ง ส่งผลให้ไม่สามารถส่งไปเขียงได้ตามเดิม เนื้อสุกรจึงขาดตลาดและราคาแพงขึ้นจนทุกวันนี้  รัฐบาลควรยอมรับความจริงแล้วหันมาช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังทั้งภาครัฐและหน่วยงานที่ควบคุมราคา หากไม่ยอมรับความจริงว่าสุกรเป็นโรคระบาดก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ราคาจะแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรไม่ได้รับค่าชดเชยจะไม่มีเงินลงทุนต่อ ประชากรสุกรก็จะลดลง  ขณะที่ผู้บริโภคช่วยกระจายไปบริโภคเนื้อไก่ เนื้อวัว เพื่อเป็นการชดเชยหรือลดขนาดการซื้อเนื้อสุกรลงจากเดิม เพื่อเป็นการช่วยเหลือพ่อค้าแม้ค้าด้วย สำหรับวิธีการแก้ไขเบื้องต้น คือ 1. ต้องควบคุมโรคระบาด และประกาศเขตปลอดโรคให้ได้  2.ผลิตวัคซีนเอง เนื่องจากประเทศไทยไม่มีโรงงานผลิตทั้งที่เป็นประเทศปศุสัตว์ รัฐต้องเร่งให้มีการผลิตวัคซีนไว้ใช้ภายในประเทศและส่งออกด้วย 3.ขยายประชากรสุกรโดยด่วน เนื่องจากขณะนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สุกรได้ตายไปจำนวนมากเพราะเป็นโรค

สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์มอบเมล็ดพันธุ์กัญชงแก่วิสาหกิจชุมชน มุ่งสู่การเป็นจังหวัดเกษตรอุตสาหกรรม พร้อมส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว

           เมื่อวันที่ 5 ม.ค.2565 นายนิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการปลูกกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 1 ตำบล 1 วิสาหกิจชุมชน ปลูกกัญชง 1 ไร่ และภายใต้นโยบายสาธารณะวาระเมืองสีเขียวอัจฉริยะ หรือ Kalasin Smart Green City มุ่งให้ จ.กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดเกษตรอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้นแบบของประเทศ จึงได้ส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมกิจกรรมปลูกกัญชง 1 ไร่ ซึ่งขณะนี้มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ่านการพิจารณาคณะกรรมการจังหวัดและได้รับใบอนุญาตแล้ว 23 กลุ่ม  จึงจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์กัญชงต่างประเทศ และเกียรติบัตรแปลงสาธิตปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์รุ่นแรก นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมดอกพะยอม ศาลากลางชั้น 2  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยผู้รับมอบเมล็ดพันธุ์กัญชงในครั้งนี้ มีจำนวน 10 กลุ่มเป็นรุ่นแรก เพื่อนำไปปลูกในแปลงสาธิตปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และในปี 2565 เตรียมพร้อมพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวกัญชงเชิงพาณิชย์ที่สำคัญของจังหวัดในอนาคต  ทั้งนี้ บริษัท วีโพรดิวส์ จำกัด ผู้รับใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เป็นผู้มอบเมล็ดกัญชงสายพันธุ์ Auto Tune จากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 8,8๐๐ เมล็ด ส่งมอบให้กับวิสาหกิจชุมชน แปลงสาธิตต้นแบบปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์ จำนวน 11 กลุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอ เพื่อนำไปปลูกในแปลงฯที่ได้รับอนุญาตแล้ว ตามนโยบายส่งเสริมการปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนาให้กาฬสินธุ์บรรลุเป้าหมาย เป็นศูนย์กลางการผลิตกัญชงเชิงพาณิชย์ของประเทศ ภายในปี 2567  ด้วยหลักการทำเกษตรยุคใหม่ 3 ประการ คือ ต้องลดต้นทุนการผลิต ทำน้อยได้ปริมาณมาก และผลผลิตมีคุณภาพ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์จะได้ติดตามประเมินผลแปลงสาธิตต้นแบบการปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่องต่อไป และหากต้องการสอบถามรายละเอียดและสมัครร่วมโครงการติดต่อได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4381 6759  ในวันเวลาราชการ

………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี