ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

สภาเกษตรกรแห่งชาติส่งมาตรการ 3 ระยะ 11 ข้อ เพื่อแก้ปัญหาการระบาดโรคในสุกรแก่รัฐบาล และเห็นด้วยหากจะมีการนำเข้ามาชั่วคราว

          นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมกับคณะทำงานแก้ไขปัญหาโรคระบาดในสุกร พร้อมและยินดีสนับสนุนให้ความร่วมมือและให้กำลังใจกับส่วนราชการและภาคีเครือข่าย easeus data recovery wizard 11.8 serial โดยเฉพาะเกษตรกรและผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนเพื่อช่วยแก้ปัญหาโรคระบาดในสุกร ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติได้จัดทำหนังสือข้อเสนอเชิงนโยบายโครงการฟื้นฟูเยียวยาและปรับโครงสร้างการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายกลางถึงรายย่อยทั้งประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันแบบยั่งยืน โดยเสนอให้แก่รัฐบาลเมื่อวันที่ 31 ส.ค.2564 ด้วย มาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที ได้แก่ 1. เร่งจ่ายเงินเยียวยาเพื่อชดเชย 2. รัฐบาลควรจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย  3. ให้นำระบบ zoning หรือ compartment มาใช้ในการควบคุมหรือป้องกันโรคระบาดสัตว์  4. ขึ้นทะเบียนคนกลางรับซื้อสุกร (Broker) ทุกรายทุกขนาด  5. เร่งทำงานวิจัยเรื่องผลกระทบของกฎหมาย ประกาศกระทรวงต่างๆและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาวงการสุกร 6. สนับสนุนให้การจัดตั้งกองทุนสุกร  7. นำระบบเศรษฐกิจใหม่ BCG model มาใช้ในวงการปศุสัตว์ มาตรการระยะปานกลางภายใน 3 ปี ได้แก่  1. เร่งรัดให้กรมปศุสัตว์เพิ่มศักยภาพในการตรวจ วินิจฉัย ชันสูตรโรคที่ได้มาตรฐาน 2. สนับสนุนให้มีการวิจัย และพัฒนาการเลี้ยงสุกร เข้าสู่ระบบ Precision agriculture ที่เหมาะสม free download revo uninstaller full version และ มาตรการระยะยาว ภายใน 5 ปี ได้แก่ 1. กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ให้ประเทศไทยปลอดจากโรค 2. สนับสนุนให้ภาคเอกชนหรือกลุ่มเกษตรกรตั้งโรงงานผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกๆปัญหาในภาคเกษตรกรรมผ่านพ้น สภาเกษตรกรแห่งชาติยินดีสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย ขณะที่ นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 ระบุปัจจุบันต้นทุนการเลี้ยงสุกรเพิ่มขึ้นกว่า 90% โอกาสที่ราคาสุกรเนื้อแดงจะต่ำกว่า 100 บาทต่อกิโลกรัมเหมือนในอดีตนั้นเป็นไปไม่ได้แล้ว เพราะโดยภาพรวมสุกรทั้งประเทศเสียหายกว่า 50%  แม่พันธุ์จาก 1.2 ล้านตัน ลดเหลือ 5 แสนตัน ซึ่งถือเป็นความเสียหายที่รุนแรงมาก ในฐานะเกษตรกรจะไม่ปิดกั้นที่รัฐบาลจะเปิดนำเข้าเนื้อสุกรจากต่างประเทศ แต่ต้องนำเข้าจากฝั่งสหภาพยุโรปหรืออียูเท่านั้น ห้ามนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเด็ดขาด เนื่องด้วยสหรัฐอเมริกายังคงใช้สารเร่งเนื้อแดงที่อันตรายมากในการเลี้ยงสุกรอยู่  ส่วนการนำเข้าต้องกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนว่าจะนำเข้ากี่เดือนในปริมาณกี่ตันและใครเป็นผู้นำเข้า เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภครวมทั้งสามารถวางแผนเพื่อไม่ให้ปริมาณนำเข้ามากระทบกับผู้เลี้ยงสุกรภายในประเทศได้

สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีเปิดเวทีประชาคมอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก

          เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2565 นายสละ นิรากรณ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางสาวอรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ร่วมด้วยหน่วยงานภาคี ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ ร่วมเวทีประชาคม ระดมความคิดเห็นของเกษตรกรสะท้อนปัญหาด้านการเกษตร ได้แก่ ด้านแหล่งน้ำ  ในการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ด้านหนี้สิน เพิ่มการทำอาชีพเสริม การลดต้นทุนการผลิต ด้านราคาผลผลิตทางการเกษตร การปรับเปลี่ยนพืชทางเลือก ด้านที่ดินทำกิน เกี่ยวกับคุณภาพดิน การตรวจวิเคราะห์ดิน การปลูกพืชรองที่มีความเหมาะสมกับดิน idm with crack filehippo setup ด้านสวัสดิการสิทธิเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรม และด้านคุณภาพชีวิต การพัฒนากลุ่มอาชีพ ในด้านการตลาด รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การปลูกดอกเข้าพรรษา ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2  ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี  ซึ่งหน่วยงานภาคีได้ร่วมรับฟังปัญหาความต้องการ พร้อมให้ข้อมูล คำแนะนำ กับเกษตรกร เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมบูรณาการขับเคลื่อนร่วมกันต่อไป

………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี