ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

สภาเกษตรกรฯประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา ตั้งกลุ่มวางแผนผลิตตามความต้องการ

          นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  กล่าวถึงการประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนาไทย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่า เป็นครั้งแรกที่มีการพูดคุยพร้อมกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ต้นน้ำ ชาวนา ผลิต  กลางน้ำ โรงสี แปรรูป และปลายน้ำ ผู้ส่งออก ตลาด เพื่อจะเตรียมวางแผนการผลิตในฤดูกาลถัดไปของชาวนา ทั้งนี้ ด้วยปัญหาหลักของชาวนา ได้แก่ 1.ต้นทุนการผลิตสูงไม่คุ้มทุน 2.ผลผลิตต่อไร่ต่ำ 3.คุณภาพข้าวไม่ตรงตามความต้องการของตลาด 4.ขาดการวางแผนร่วมในการผลิต (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์)

driver agent plus serial key

filehippo idm 6.28

สภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตรกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

          เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการให้ความร่วมมือด้านวิชาการ การบูรณาการฐานข้อมูลด้านการเกษตร การพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) พร้อมกับเสริมสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่และนักวิชาการ ทั้งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) และ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยอันจะนำไปสู่การวางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนาการเกษตรของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการให้คำปรึกษา การจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมแก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ขณะที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะให้การสนับสนุนนักวิชาการและบุคลากรของหน่วยงานในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานทั้งสองเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและความสามารถทางด้านวิชาการ พร้อมกันนั้นสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะร่วมกันสร้างและให้การสนับสนุนผลงานทางวิชาการด้านการเกษตร ทั้งด้านงานวิเคราะห์ วิจัย นโยบายและแผนพัฒนา ในด้านการผลิต การตลาด และการค้า รวมทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะให้การสนับสนุน การเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตร ซึ่งไม่ถือเป็นความลับ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับของแต่ละฝ่าย เพื่อเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกันด้วย

………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี