ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมแสดงความคิดเห็น(ยกร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมแสดงความคิดเห็น(ยกร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน กลุ่มเกษตรกร อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการข้าว สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น เข้าร่วม ทั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมโคเนื้อภายในประเทศ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหาร และความอยู่ดีมีสุขทางสังคม รวมถึงความมั่นคงในอาชีพ เนื่องจากสภาพปัญหาโรคระบาดในสัตว์ และโรคอุบัติใหม่ รวมทั้งต้นทุนการผลิตที่มีราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์โดยตรง ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร สามารถผลิตโคเนื้อที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาดและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ ควรพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตโคเนื้อตั้งแต่ตันน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ การแปรรูป การตลาด และการเชื่อมโยงผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์กับภาคการผลิตโคเนื้อระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศด้วย โดยที่ประชุมได้สรุปผลปัญหาและความต้องการของเกษตรกร และร่วมพิจารณา (ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืน แนวทางการส่งออกโคเนื้อในตลาดต่างประเทศ และการกระจายอำนาจในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติจะได้นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติและนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการนำร่องข้าวเพื่ออุตสาหกรรม

          เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการนำร่องข้าวเพื่ออุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้แทนจาก กรมการข้าว กรปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา สมาคมโรงสีแห่งประเทศไทย สมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี  กลุ่มแปลงใหญ่นาข้าว เกษตรกรจากจังหวัดบุรีรัมย์ และราชบุรี เข้าร่วม โดยในการประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการนำร่องข้าวเพื่ออุตสาหกรรม ตามมติที่ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการปลูกข้าวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2565 เพื่อทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาและกำหนดแนวทางเพื่อจัดทำข้อเสนอส่งเสริมการปลูกข้าวเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งมีผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน  และร่วมพิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการนำร่องข้าวเพื่ออุตสาหกรรม และดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ลพบุรี และบุรีรัมย์

 

สภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ข้าวหอมปทุมธานี” ครั้งที่ 1/2565

          เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2565 นางเศรษฐมณี  ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ข้าวหอมปทุมธานี” ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงแรมทินิดี บางกอก กอล์ฟคลับ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดย นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาข้อกำหนดหลักและรองของคุณลักษณะข้าวหอมปทุมธานี ได้แก่ ปริมาณอมิโลส สารหอม การตรวจสอบความชื้น และสิ่งเจือปน ตามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศให้ “ข้าวหอมปทุมธานี” เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 ทะเบียนเลขที่ สช. 64100162 พร้อมทั้งพิจารณารับรองผลการตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ข้าวหอมปทุมธานี” ของคณะทำงานฯ ที่บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้แก่ผู้ผลิต และผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย “สินค้า ข้าวหอมปทุมธานี”

                         —————————————————-

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ