ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรม “การจัดการความรู้(Knowledge Management)และกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวอวยพรแด่ผู้เกษียณอายุราชการในการอบรม “การจัดการความรู้(Knowledge Management)และกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวแสดงมุทิตาจิตและให้แง่คิดการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด เข้าร่วม  ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รวม 12 ท่าน  การจัดอบรมดังกล่าวเพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ไม่เพียงปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีและผลงานไว้ให้กับสภาเกษตรกรแห่งชาติอย่างมาก การเกษียณอายุราชการเป็นเพียงวาระที่ทางราชการกำหนดเท่านั้นแต่ไม่ใช่วันสุดท้ายของการทำงาน เพราะทุกท่านยังมีความรู้ความสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร คาดตามแผน 25 ธ.ค.65

          เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2565 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด  โดย นายศรัณย์พงศ์  ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองงาน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด พนักงานสภาเกษตรกร 77 จังหวัด เข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ที่คาดการณ์ตามแผนงานวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565  โดยมีวาระ เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ การทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2565  , ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2565  , ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2565   / แนวทางการดำเนินการตามแผนงานอำนวยการด้านการจัดเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร   / บทบาทหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2565

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมการจัดทำร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3/2565

          ระหว่างวันที่ 26-27 ก.ย.2565 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมจัดทำร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3/2565 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด  โดยมีประธานสภาเกษตรกรจังหวัด สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พนักงานสภาเกษตรกร และผู้แทนเกษตรกรพื้นที่จังหวัด 77 จังหวัด เข้าร่วม ทั้งนี้ ด้วยสภาเกษตรกรแห่งชาติมีหน้าที่ในการจัดทำแผนแม่บทตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการทำแผนแม่บทจากเกษตรกรจากล่างสู่บนเชื่อมโยงกันตั้งแต่การจัดเวทีรับฟัง/เสนอแนะ จากเกษตรกร ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดแต่ละจังหวัดรวมกันจนนำสู่แผนแม่บท ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่หลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรทั้งที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้และที่ต้องเข้าสู่กระบวนการแข่งขัน แผนแม่บทนี้จึงครอบคลุมในทุกมิติ ทุกด้านของเกษตรกรไทย ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560-2564 ตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอ นั้น เพื่อให้แผนแม่บทเกิดความต่อเนื่อง พัฒนา และเป็นปัจจุบัน ทันสมัย มีความสมบูรณ์และครอบคลุมมากขึ้น สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) เพื่อกลั่นกรองแล้วรวบรวมนำสู่การประชุมในครั้งต่อๆไป แล้วนำเสนอขอมติในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ทำประชาพิจารณ์ และทำหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

                         —————————————————-

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ