ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

http://https://youtu.be/n7AQS5I2XiA

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2564

สภาเกษตรกรฯร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2566-2570

          เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2565 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2566-2570 ประเด็นเรื่อง “ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการเกษตรแห่งอนาคต” ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2566-2570 จากหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2566-2570 ให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตัวแทนจาก สภาเกษตรกรแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา เกษตรกร จำนวน 550 คน telecharger recuva + crack

สภาเกษตรกรร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หนุน Flagship Project

          เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2565 นายศรัณพงศ์  ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยคณะกรรรมการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ (Flagship Project) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและทิศทางการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมการจัดการเกษตรสมัยใหม่ อาหารเชิงสร้างสรรค์ และพลังงานทดแทน ณ ศูนย์การเรียนรู้อำเภอแม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน  นอกจากนี้ ทางคณะยังได้ลงพื้นที่ศึกษา แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะแนวทางการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของ สวทช. และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการพัฒนาโครงการสำคัญ (Flagship Project) จำนวน 2 โครงการ ในการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ได้แก่  โครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมการจัดการเกษตรสมัยใหม่ อาหารเชิงสร้างสรรค์ และพลังงานทดแทน ณ ศูนย์การเรียนรู้อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี หรือ ศูนย์แม่ลานฯ ,  โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา หรือศูนย์เบตงฯ smadav 2022

สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยาม

          เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2565 นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยาม ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร และศูนย์ส่งออกส้มโอบ้านโพธิ์ประทับช้าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร  ในการจัดโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้ ได้แก่ ความรู้ด้านมาตรฐานการผลิต(GAP) , เทคนิคการลดต้นทุน , การตลาด/การเชื่อมโยงการตลาด , การสาธิตการห่อส้มโอทับทิมสยาม เป็นต้น ทั้งนี้ ส้มโอทับทิมสยาม จัดอยู่ในผลไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในลำดับต้นๆถึงแม้ว่าแนวโน้มความต้องการของตลาดมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันหลายด้านจึงทำให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกร เช่น ปัญหาศัตรูพืชหรือวัชพืชรบกวน ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ขาดแคลนแหล่งน้ำและน้ำเพื่อการเกษตร เป็นต้น  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรได้รับความรู้หลากหลายด้าน เพื่อนำไปปรับใช้ยังพื้นที่และผลผลิตของตนเองเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

…………………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ