ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565

สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานร่วมกับ สศก.

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวบรรยายพิเศษ “บันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับสำนักเศรษฐกิจการเกษตร” และกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ประเมินผลและติดตามข้อเสนอเชิงนโยบาย” ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยนายฉันทานนท์  วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 595 คน ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด   ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอแนะ/โครงการ/แผนงาน ให้กับบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  และเพื่อพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการติดตามประเมินผลข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอแนะ/โครงการ/แผนงาน ให้กับบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  ภายใต้โครงการดังกล่าวมีหัวข้อเรื่องการอบรมให้แก่บุคลากร ได้แก่  การเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย , มโนทัศน์ของการติดตามและประเมินผล , การกำหนดประเด็นและตัวชี้วัดการประเมินผล , เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล , การวิเคราะห์ข้อมูล , การจัดทำเค้าโครงการประเมินผล , การจัดทำรายงานและการเผยแพร

 

สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมอบรมการผลิตไส้เดือนดินเพื่อใช้ในการเกษตร

          เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2565 นายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จัดโครงการอบรมการผลิตไส้เดือนดินเพื่อใช้ในการเกษตร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงและการผลิตไส้เดือนดินให้กับเกษตรกรได้นำเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย และลดการใช้ปุ๋ยเคมี มีรายได้เพิ่มขึ้น และนำไปประกอบอาชีพเป็นการลดรายจ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิด  มีวิทยากรอบรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บรรยายเรื่อง ความรู้พื้นฐานของไส้เดือนและเทคนิควิธีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อใช้ในการเกษตร , ขั้นตอนการผลิต  โดยมีเกษตรกร เข้าร่วม จำนวน 130 คน  ณ ห้องแก้วเจ้าจอม และห้องเฟื่องฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี   ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่เพาะปลูก จำนวน 690,827 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.33 % ของพื้นที่จังหวัด เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด ซึ่งต้องพึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากในการทำการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น และวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ปศุสัตว์ และในครัวเรือนมีจำนวนมาก เช่น เศษผัก เศษเปลือกผลไม้ ใบไม้ มูลสัตว์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการนำมาทำเป็นอาหารเลี้ยงไส้เดือน เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน ซึ่งมีธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมากและอยู่ในรูปแบบที่ละลายน้ำได้ เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส กำมะถัน แคลเซียม และธาตุอาหารอื่นๆ ที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

                         —————————————————-

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ