Weekly News EP.36 @ มีนาคม 2566

Weekly News EP.36 @ มีนาคม 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

Weekly News EP.35 @ มีนาคม 2566

 Weekly News EP.35 @ มีนาคม 2566 -สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ -สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง “เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตและโปร่งใส”

เชิญชวนผู้มีสิทธิออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร (2)

เชิญชวนผู้มีสิทธิออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร (2) คลิปเสียงเชิญชวนผู้มีสิทธิ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร  

เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ

เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ คลิปเสียงเชิญชวนผู้มีสิทธิใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร

เชิญชวนผู้มีสิทธิสมัครมาสมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

เชิญชวนผู้มีสิทธิสมัครมาสมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกร คลิปเสียงเชิญชวนผู้มีสิทธิสมัคร มาสมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่มา ที่อยู่ ที่ไป

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่มา ที่อยู่ ที่ไป บรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2566  โดยนายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา          เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 และนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี พิธีลงนามความร่วมมือนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 5 สภา อันได้แก่ – สภาเกษตรกรแห่งชาติ – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย – สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย – สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย – สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติเล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อให้สอดคล้องตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศให้มีกำลังคน ซึ่งในความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ   – ประสานความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา – สร้างพลังร่วมกับภาคีเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการอาชีวศึกษา – […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 สภาเกษตรกรแห่งชาติส่งมาตรการ 3 ระยะ 11 ข้อ เพื่อแก้ปัญหาการระบาดโรคในสุกรแก่รัฐบาล และเห็นด้วยหากจะมีการนำเข้ามาชั่วคราว           นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมกับคณะทำงานแก้ไขปัญหาโรคระบาดในสุกร พร้อมและยินดีสนับสนุนให้ความร่วมมือและให้กำลังใจกับส่วนราชการและภาคีเครือข่าย easeus data recovery wizard 11.8 serial โดยเฉพาะเกษตรกรและผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนเพื่อช่วยแก้ปัญหาโรคระบาดในสุกร ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติได้จัดทำหนังสือข้อเสนอเชิงนโยบายโครงการฟื้นฟูเยียวยาและปรับโครงสร้างการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายกลางถึงรายย่อยทั้งประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันแบบยั่งยืน โดยเสนอให้แก่รัฐบาลเมื่อวันที่ 31 ส.ค.2564 ด้วย มาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที ได้แก่ 1. เร่งจ่ายเงินเยียวยาเพื่อชดเชย 2. รัฐบาลควรจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย  3. ให้นำระบบ zoning หรือ compartment มาใช้ในการควบคุมหรือป้องกันโรคระบาดสัตว์  4. ขึ้นทะเบียนคนกลางรับซื้อสุกร (Broker) ทุกรายทุกขนาด  5. เร่งทำงานวิจัยเรื่องผลกระทบของกฎหมาย ประกาศกระทรวงต่างๆและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาวงการสุกร 6. สนับสนุนให้การจัดตั้งกองทุนสุกร  7. นำระบบเศรษฐกิจใหม่ BCG model […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ           เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2564 นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ ภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2565 และบรรยายในหัวข้อ “ทำไมต้องปลูกไผ่” ให้แก่เกษตรกรได้รับรู้ถึงพืชทางเลือกในการสร้างความเข้มแข็งให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยนายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ที่ทำการกำนัน ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี  ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เกษตรกรสามารถร่วมกันบริหารจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชนนำไปสู่การมีรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของไผ่” , “การใช้ประโยชน์จากไผ่เชิงเศรษฐกิจ” ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรม การพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ (อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพภาคทฤษฎี)มีเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายให้ความสนใจและมีจำนานไม่น้อยที่จะนำความรู้ที่ได้รับนำไปพัฒนาเพื่อสร้างรากฐานความเข้มแข็งในชุมชนและครอบครัวต่อไป สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตลาดออนไลน์ เกษตรกรผลิตได้ ขายเป็น”           เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2564 นางสาวปณิดา  โกฏเพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564   สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมรับฟังปัญหาเกษตรกรในพื้นที่           เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2564 นายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบเกษตรกรในตำบลนาโคก และตำบลกาหลง ร่วมกับประมงจังหวัดสมุทรสาครและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามและร่วมรับฟังปัญหาจากเกษตรกร โดยประเด็นปัญหาของเกษตรกร ประกอบด้วย ปัญหาการห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดทำการประมง ทำให้จับสัตว์น้ำได้น้อยลงส่งผลให้มีรายได้ลดลง  , ปัญหาน้ำเสียบริเวณชายฝั่งทะเลในช่วงเดือน มิ.ย.- ส.ค. ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง , ต้องการขอพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในที่สาธารณะบริเวณชายฝั่งทะเลเพื่อให้มีรายได้เสริม , ปัญหาเกลือสมุทรราคาตกต่ำ ต้องการให้มีการประกันราคาเกลือ , ปัญหาการจัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ , ปัญหาด้านการตลาด ขาดการประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ ประเด็นปัญหาของเกษตรกรดังกล่าวสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครจะนำเสนอประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรต่อไป   สภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีร่วมเตรียมจัดงาน ทุเรียนทองผาภูมิและผลไม้จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมผลผลิต           เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2564 นางสมพร โพธิ์ธรรม หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด(เซลส์แมนจังหวัด)ครั้งที่ 5/2564  […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวนาไทยโดยข้าวพันธุ์กลายตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ราชบุรีโมเดล : ข้าวหอมเพื่อการบริโภค (มช 10-1 หรือ FRK-1)”           เมื่อวันที่ 28 ธ.ค 2563 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวนาไทยโดยข้าวพันธุ์กลายตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ราชบุรีโมเดล : ข้าวหอมเพื่อการบริโภค (มช 10-1 หรือ FRK-1)” เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทำให้เกิดผลผลิตที่แตกต่าง หรือปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตใหม่ ทำให้ลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพ และเพิ่มมูลค่าให้แก่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย สามารถซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี นายสุทิน ชฎาดำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี นายไชยวิทย์ บัวงาม สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี และประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผ่เพื่อการผลิต นายเมธัสสิทธิ์ […]