สภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่มา ที่อยู่ ที่ไป

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่มา ที่อยู่ ที่ไป

บรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2566  โดยนายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ