สภาเกษตรกรแห่งชาติ | บ่อสาธิตการเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติ จากเกษตรกร…สู่เกษตรกร