Weekly News EP.38 @ พฤษภาคม 2566

Weekly News EP.38 @ พฤษภาคม 2566 -วันเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ -เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติติดตามการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ -บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

Weekly News EP.36 @ มีนาคม 2566

Weekly News EP.36 @ มีนาคม 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

Weekly News (EP.7) สัปดาห์ที่ 3 เดือน มีนาคม 2565

Weekly News (EP.7) สัปดาห์ที่ 3 เดือน มีนาคม 2565 สภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเกษตรกรชาวสวนลำไยภาคเหนือ สภาเกษตรกรฯทดสอบและอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส่วน Digital Signature สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงานด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 สภาเกษตรกรฯ ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเกษตรกรชาวสวนลำไยภาคเหนือ           เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2565   นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเกษตรกรชาวสวนลำไยจากประธานสภาเกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และแม่ฮ่องสอน  สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อผลผลิตลำไย เกษตรกรต้องประสบปัญหาด้านต้นทุน ปัจจัยการผลิต ขาดแคลนแรงงาน การส่งออก และราคาตกต่ำ สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงจัดประชุมดังกล่าวขึ้นเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรชาวสวนลำไยให้ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อพิจารณา (ร่าง)  พ.ร.บ.ลำไย และแนวทางการขับเคลื่อนด้านการตลาด โดยมีนายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และนายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมรับฟังพร้อมผู้เกี่ยวข้อง   สภาเกษตรกรฯทดสอบและอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส่วน Digital Signature           […]

Weekly News สัปดาห์ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

Weekly News สัปดาห์ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประธานสภาเกษตรกรฯร่วมเปิดงาน Lampang Ceramic World Class (ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34)           เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2565  นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ร่วมเปิดงาน Lampang Ceramic World Class (ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34) โดย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิด ณ ลานอเนกประสงค์ห้างไทวัสดุ สาขาลำปาง ทั้งนี้ จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ทำให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดลำปางและสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง จัดงานขึ้นภายใต้โครงการมหกรรมลำปางชนะแกรนด์เซลล์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย เกิดการหมุนเวียนทางระบบเศรษฐกิจ งานดังกล่าวเป็นงานประจำปีของจังหวัดลำปาง และอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 12 – […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ประธานสภาเกษตรกรฯร่วมเปิดงาน Lampang Ceramic World Class (ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34)           เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2565  นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ร่วมเปิดงาน Lampang Ceramic World Class (ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34) โดย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิด ณ ลานอเนกประสงค์ห้างไทวัสดุ สาขาลำปาง ทั้งนี้ จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ทำให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดลำปางและสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง จัดงานขึ้นภายใต้โครงการมหกรรมลำปางชนะแกรนด์เซลล์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย เกิดการหมุนเวียนทางระบบเศรษฐกิจ งานดังกล่าวเป็นงานประจำปีของจังหวัดลำปาง และอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 12 – 22 ก.พ. 2565 […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

Weekly Press Releases for Friday, January 21, 2022 The Farmers Council negotiates to establish a joint approach for exporting Thai agricultural products to China.           On January 19, 2022, Mr. Prapat Panyachatrak Chairman of the National Farmers Council, Mr. Apisak Angkasit, Vice President of the 1st National Farmers Council, together with Mr. Zhou Hongpian Executive […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ           เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2564 นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ ภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2565 และบรรยายในหัวข้อ “ทำไมต้องปลูกไผ่” ให้แก่เกษตรกรได้รับรู้ถึงพืชทางเลือกในการสร้างความเข้มแข็งให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยนายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ที่ทำการกำนัน ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี  ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เกษตรกรสามารถร่วมกันบริหารจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชนนำไปสู่การมีรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของไผ่” , “การใช้ประโยชน์จากไผ่เชิงเศรษฐกิจ” ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรม การพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ (อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพภาคทฤษฎี)มีเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายให้ความสนใจและมีจำนานไม่น้อยที่จะนำความรู้ที่ได้รับนำไปพัฒนาเพื่อสร้างรากฐานความเข้มแข็งในชุมชนและครอบครัวต่อไป สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตลาดออนไลน์ เกษตรกรผลิตได้ ขายเป็น”           เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2564 นางสาวปณิดา  โกฏเพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติปฐมนิเทศพนักงานใหม่ young smart office           เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2564 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลักสูตร “พนักงานรุ่นใหม่ (young smart office)” ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ก.ย.2564 และบรรยายเรื่อง ประสบการณ์และความสำเร็จในการดำรงตำแหน่งและนโยบายทิศทางการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยผู้บริหารเป็นวิทยากร หัวข้อ  การครองตน ครองคน ครองงาน ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดย นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ,  การเชื่อมโยงส่วนกลางและภูมิภาค และการประสานงานและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน โดย นายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ , กฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติงาน โดย พันตำรวจโทปฐม นาคะเสงี่ยม […]