เกษตรอุตสาหกรรมสร้างเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ

https://www.youtube.com/watch?v=k3Bk5QXy3oI