ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติต้อนรับนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และคณะผู้เกี่ยวข้อง ที่เข้าพบเพื่อขอความอนุเคราะห์ผลักดันมาตรการทางกฎหมายแก้ปัญหาวิกฤตราคาสุกรตกต่ำ

วันนี้ (30 ตุลาคม 2566) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติต้อนรับนายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นายนุกูล ปิยะศิริสิงห์ นายวันชัย อัศวพันธุ์นิมิต กรรมการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรและคณะผู้เกี่ยวข้อง ที่เข้าพบเพื่อขอความอนุเคราะห์ผลักดันมาตรการทางกฎหมายแก้ปัญหาวิกฤตราคาสุกรตกต่ำ โดยขอให้ท่านนัยฤทธิ์ จำเล ช่วยผลักดัน ทั้งนี้ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวว่าจะเร่งการจัดตั้งคณะทำงานด้านปศุสัตว์ และคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านสัตว์ (สุกร โคนม โคเนื้อ ฯลฯ) และจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ———————————————– ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์ . กีรติยา สวัสดิภาพ ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์, พิเชษฐ์ บุญสนอง อำนวยการข่าว […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดการประชุมหารือแนวทางการปรับขึ้นราคากลางนมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงบประมาณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมประชุมหารือแนวทางการปรับขึ้นราคากลางนมโรงเรียน เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับการปรับขึ้นราคาน้ำนมดิบ และร่วมกันจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การปรับขึ้นราคากลางนมโรงเรียน กำหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ———————————————– ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์ ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์ อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ

แนวทางแก้ไขปัญหา การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

แนวทางแก้ไขปัญหา การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ