Weekly News EP.43 @ สิงหาคม 2566

Weekly News EP.43 @ สิงหาคม 2566 การประชุมเพื่อเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

Weekly News EP.42 @ กรกฎาคม 2566

Weekly News EP.42 @ กรกฎาคม 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เชิญประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด ทำการลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง และด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ

Weekly News (EP.8) สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2565

– สภาเกษตรกรประชุมเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 – สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดเวทีรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ ด้านข้าวและชาวนาไทย 4 ภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 สภาเกษตรกรประชุมเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 1/2565           เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2565 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชุมเตรียมการจัดการ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ร่วมกับตัวแทนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การประชุมดังกล่าวมีวาระ เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ ความเป็นมาก่อนการเลือกตั้ง , ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2565 , ผังกระบวนการการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร  เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ ก่อนได้รับงบประมาณ , เมื่อได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว และฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดและอำเภอ โดยปัจจุบันผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีจำนวนทั้งหมด 17,063,139 […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564   สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมแลกเปลี่ยน “แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด”           เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2564 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยน “แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”  ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด  ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้สำรวจข้อมูลปัญหาและความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ผลไม้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเห็นควรให้มีการสะท้อนปัญหาความต้องการของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน   สภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ร่วมเตรียมขับเคลื่อนโครงการลดราคาปุ๋ยให้แก่สถาบันเกษตรกรในพื้นที่           เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2564 นายธงชัย  พูดเพราะ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการโครงการลดราคาปุ๋ยเคมีให้แก่สถาบันเกษตรกร ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมไหมงาม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564   สภาเกษตรกรฯร่วมดันเกษตรกรเข้าโครงการมัดจำต้นไม้ เพื่อได้มาซึ่งป่า ต้นน้ำ เศรษฐกิจกลับคืน ลดขัดแย้งภาครัฐ           นายศรีสะเกษ  สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติจะร่วมขับเคลื่อนโครงการธนาคารสีเขียว หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโครงการมัดจำต้นไม้ ดำเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะลงพื้นที่ไปสำรวจเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการและเตรียมความพร้อม รวมทั้งเสนอให้คณะทำงานดำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างแบบจำลองในจังหวัดอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบ ซึ่งหากเริ่มดำเนินการโครงการจะมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวนมาก ด้วยสภาเกษตรกรฯได้ผลักดันการปลูกไผ่ไปในหลายพื้นที่ครอบคลุม 77 จังหวัด ซึ่งสามารถเริ่มร่วมโครงการได้ทันที เพียงภาครัฐวางระบบ การขึ้นทะเบียนให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้  เรื่องเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินและการส่งเสริมปลูกต้นไม้ใหญ่ให้เป็นอาชีพทางเลือกเป็นเรื่องลำดับต้นที่สภาเกษตรกรฯผลักดันอยู่ตลอด หากร่วมกับภาครัฐวางนโยบาย ทิศทางที่จะทำให้เกษตรกร ประชาชนมั่นใจได้ว่าเขาจะมั่นคงแข็งแรง ยั่งยืนถาวร  เราก็จะได้ทั้งป่า ต้นน้ำ ต้นไม้ เศรษฐกิจคืนมา ความขัดแย้งกับภาครัฐก็จะไม่เกิด (ปล่อยเสียง นายศรีสะเกษ)   สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับสำนักเครือข่ายสาธารณะ ไทยพีบีเอส จัดอบรมออนไลน์ “พัฒนานักสื่อสารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ”           เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2564 นายชยพล  ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ประธานสภาเกษตรกรฯประชุมทิศทางการขับเคลื่อน(ร่าง)แผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก           เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2564 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมทิศทางการขับเคลื่อน(ร่าง)แผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วย นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายวีระชัย  นาควิบูลย์วงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษ  นางนวรถ ปะรักมะสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด หัวหน้าสภาเกษตรกรจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่ ตราด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เข้าร่วม ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.)ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ซึ่งประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1.การยกระดับผลิตภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการเกษตร 2.การสร้างมูลค่าผ่านการจัดทำเขตเกษตรเศรษฐกิจ ที่สนับสนุนอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve และ 3.การสร้างบรรยากาศในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยอมรับเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ เน้น “ตลาดนำการผลิต (Demand Pull)” […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564   สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดเสวนาออนไลน์เพื่อถอดบทเรียนจากการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์เกษตรแบบออนไลน์ และออฟไลน์           เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2564 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(ZOOM) เพื่อถอดบทเรียนจากการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์เกษตรแบบออนไลน์และออฟไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563/64 สำนักงานสภาเกษตรกรฯ สู้วิกฤตโควิด-19  ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด  ทั้งนี้ เพื่อนำชุดความรู้ ความสำเร็จของการประสานงานและการประชาสัมพันธ์การตลาดช่วยเกษตรกรจำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ในปี 2563 ของสภาเกษตรกรจังหวัด(สกจ.)มาขยายผลสู่สกจ.อื่น โดยตั้งเป้าหมายทุกสกจ.ดำเนินการได้ สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมหารือเพื่อพิจารณาทบทวนร่างพ.ร.บ.สภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ…..           เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2564  นายศรีสะเกษ สมาน […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติมอง “โครงการเราชนะ” รัฐบาลมีเจตนาดีแต่วิธีการบริหารยาก เชื่อเกษตรกรตกหล่น           นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวถึง “โครงการเราชนะ” ซึ่งผ่านมติคณะรัฐมนตรี และจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 ม.ค.- 12 ก.พ.2564 หลังจากนั้นจะเปิดให้ใช้เงินที่โอนสิทธิ์เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยจะโอนเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท จนกว่าจะครบ 7,000 บาท รวมเป็นเวลา 8 สัปดาห์ และสามารถใช้เงินได้ถึง 31 พ.ค.2564 ว่า เข้าใจว่าการทำมาตรการนี้ออกมาด้วยไม่อยากให้คนที่มีเงินใช้จ่ายปกติเข้ารับสิทธิ์เยียวยาจากโครงการนี้ มองว่ารัฐบาลมีเจตนาที่ดีแต่วิธีการบริหารยากมาก เพราะเกษตรกรเองปกติที่ผ่านมาไม่มีการทำบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่รู้ว่าตัวเองมีเงินเกิน 3 แสนหรือไม่ และไม่เข้าใจว่ารัฐบาลจะประเมินจากอะไร แต่เชื่อว่าจะมีเกษตรกรตกหล่นจำนวนมากและเข้าถึงโครงการได้น้อยราย ต้องรอดูว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะประเมินจากอะไร ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยใช้วิธีการแบบนี้ ยกตัวอย่าง เกษตรกรปลูกข้าว บางทีก็เจอภัยแล้ง น้ำท่วม เจอปัญหามากมาย จึงต้องรอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจากสภาเกษตรกร           เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2564 คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 2 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ได้แก่ ด้านการตลาดแต่งตั้ง นายวิชัย โภชนกิจ ด้านการผลิตแต่งตั้ง นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ซึ่งเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป สำนักงานสภาเกษตรกรฯประชุมหารือร่วมกับ สสน. เรื่อง “การบริหารโครงการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน” ผ่านระบบ ZOOM           เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2564 นายภาสันต์ นุพาสันต์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดการประชุมหารือทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(zoom) เรื่อง “การบริหารโครงการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน” ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ประธาน​สภา​เกษตรกร​แห่งชาติ​เตือนรัฐบาลอย่าเกียร์​ว่างใส่เกษตรกร           นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สถานการณ์ราคาข้าวขณะนี้ตกต่ำต่อเนื่องทุกตัว ข้อสังเกตคือ ข้าว กข43 โรงสีไม่รับซื้อ ทั้งที่ส่งเสริมโดยกรมการข้าว และรัฐบาล​ ภายใต้แผนตลาดนำการผลิต การันตี​ว่ามีตลาดรับซื้อแน่นอน แต่โรงสีประกาศหยุดการรับซื้อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงพาณิชย์ ไม่ประสานงานช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวนา จึงอยากฝากไปถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้คุยทางโทรศัพท์​กับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า อย่าใส่เกียร์​ว่างเรื่องของสินค้าเกษตร และชาวนา ปัญหาของเกษตรกร อย่าหยุดแก้ไข และฝากถึงกับเตือนสติรัฐบาลว่าอย่าเข้าเกียร์ว่าง หากเมื่อไหร่ที่ชาวนาผิดหวังกับรัฐบาลเชื่อว่าจะอยู่ยาก สภาเกษตรกรจังหวัดตรังจัดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ทางกฎหมาย สร้างภูมิคุ้มกันแก่เกษตรกรไทย           นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง กล่าวว่า สืบเนื่องด้วยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมในการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการให้ความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ เกษตรกร ทายาทเกษตรกร ประชาชนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ผ่านกลไกของแต่ละหน่วยงาน โดยการจะบรรลุตามบันทึกความร่วมมือดังกล่าวได้นั้น จำเป็นต้องมีการดำเนินการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล กลุ่มเกษตรกร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดพะเยาเปิดโครงการ “การขับเคลื่อนองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเกษตรกรจังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด กลุ่ม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน”                เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมและบรรยายโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนองค์กร/ขับเคลื่อนงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ” ภายใต้เรื่อง “การขับเคลื่อนองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเกษตรกรจังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด กลุ่ม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน” โดย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 ก.ค.2563 ณ ภูกลองฮิลล์ รีสอร์ท ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ประธานและรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพะเยา […]