ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

 

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดเสวนาออนไลน์เพื่อถอดบทเรียนจากการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์เกษตรแบบออนไลน์ และออฟไลน์

          เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2564 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(ZOOM) เพื่อถอดบทเรียนจากการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์เกษตรแบบออนไลน์และออฟไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563/64 สำนักงานสภาเกษตรกรฯ สู้วิกฤตโควิด-19  ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด  ทั้งนี้ เพื่อนำชุดความรู้ ความสำเร็จของการประสานงานและการประชาสัมพันธ์การตลาดช่วยเกษตรกรจำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ในปี 2563 ของสภาเกษตรกรจังหวัด(สกจ.)มาขยายผลสู่สกจ.อื่น โดยตั้งเป้าหมายทุกสกจ.ดำเนินการได้

สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมหารือเพื่อพิจารณาทบทวนร่างพ.ร.บ.สภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ…..

          เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2564  นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมประชุมหารือพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. … ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้  ด้วยกรมประมงได้เสนอร่าง พ.ร.บ.สภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ…. ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อวันที่ 14 ม.ค.2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความซ้ำซ้อนของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวกับ พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะให้รับฟังความคิดเห็นจากสภาเกษตรกรแห่งชาติประกอบการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบ

สภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนร่วมประชุม อบก.ส่วนกลาง เพื่อรายงานสถานะการเงินและผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

          เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2564 นายสุพจน์ ป้อมชัย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน(อบก.)ส่วนกลาง ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้รายงานสถานะการเงินและผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค.2564 มีผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2534 ถึงปัจจุบันอนุมัติเงินกู้ไปแล้ว จำนวน 35,068 ราย วงเงิน 8,184.41 ล้านบาท ช่วยรักษาที่ดินไว้ได้ จำนวน 309,978 ไร่ , ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน(อบก.)ส่วนกลาง ครั้งที่ 4/2564 อนุมัติเงินกู้จำนวน 1 ราย วงเงิน 477,000 บาท อนุมัติให้ลูกหนี้ประนอมหนี้จำนวน 3 ราย วงเงิน 1,323,575.85 บาท , สรุปผลการติดตามรับชำระหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 – 30 เม.ย.2564 แบ่งเป็น เงินรับชำระหนี้เงินต้นจากเกษตรกร จำนวนเงิน 159.85 ล้านบาท และเงินรับชำระหนี้ดอกเบี้ยจากเกษตรกร จำนวนเงิน 55.67 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 215.26 ล้านบาท และมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลฟื้นฟูอาชีพและช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ เพื่อให้สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ

………………………………………….

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน