ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

 

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติยังยืนยันเกษตรกรไทยยังไม่พร้อมรับ CPTPP

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวถึง ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ(กนศ.) ที่มีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเป็นประธาน ได้ยื่นขอขยายเวลาเพิ่มอีก 50 วัน เพื่อศึกษาความตกลงให้เกิดความรอบคอบ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 24 มิ.ย.2564 จากนั้นจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจาณาของครม.ว่าจะเห็นชอบในการขอยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าร่วมการเจรจา CPTPP ที่มีญี่ปุ่นเป็นประธานคณะกรรมาธิการ CPTPP ที่จะมีการประชุมในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมนี้หรือไม่ ทั้งนี้ เรื่อง CPTPP ณ ปัจจุบันยังคงมีความเห็นต่างเช่นเดิมอยู่ จึงอยากเตือนรัฐบาลว่าเรื่อง CPTPP เป็นเรื่องอ่อนไหวมาก และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจฐานรากโดยตรง ถ้านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลต้องการจะฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากต้องไม่ให้ข้อตกลงระหว่างประเทศมามีผลกระทบต่อเกษตรกร ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาทุกข้อตกลงส่วนใหญ่จะมีผลกระทบกับเกษตรกรรายย่อยทั้งนั้น ทำให้แข่งขันไม่ได้ และยังไม่มีรัฐบาลใดที่จะเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร ที่ผ่านมาประโยชน์ส่วนใหญ่ของความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) จะตกอยู่กับคนที่ร่ำรวยอยู่แล้วให้รวยมากยิ่งขึ้น คนที่ยากจนอยู่แล้วก็ยิ่งยากจนลงไปอีก ดังนั้น จึงขอให้รัฐบาลบริหารประเทศแบบมีสติและมีความรู้ กล่าวโดยสรุปคือรัฐบาลไม่ควรที่จะไปยื่นใบสมัครเข้าร่วม CPTPP

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมผู้บริหารสำนักงานฯผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2564 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ส่วนกลาง/ภูมิภาค 77 จังหวัด  ร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564  โดยในการประชุมมีเรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ คำสั่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 57/2564 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติงานแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ,  ความคืบหน้าการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำกัด  ,  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564  ,  เรื่องเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  ,  การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 , การแปรญัติติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565  , การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย , การจัดทำแผนชุมชนต้นทุนแห่งอนาคต  เป็นต้น  โดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ให้ความเห็นต่อการจัดทำแผนชุมชนให้เกิดการเกษตรบนความหลากหลายเพราะเป็นทางรอดของเกษตรกรไทย  ให้ชุมชนมีการค้นหาภูมิปัญญาหรือพืชท้องถิ่นเพื่อดึงขึ้นมาเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่  การขับเคลื่อนแผนให้เน้นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก

สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร ร่วมเปิดช่องทางซื้อขายสินค้าผ่าน Facebook Group : YasothonSmile

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2564 นายชาญณรงค์ อรศรี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด(เซลล์แมนจังหวัด) ประกอบด้วย ประธานหอการค้าจังหวัด  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูสาขาจังหวัดยโสธร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด  และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันเปิดช่องทางซื้อขายสินค้าผ่าน Facebook Group : YasothonSmile เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการทุกชนิดที่ไม่ผิดกฎหมาย รวมถึงการโพสต์แบ่งปันเรื่องราวดีๆของจังหวัดยโสธร เพื่อให้ช่องทางการตลาดดังกล่าว เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการจังหวัดยโสธร จึงขอเชิญชวนเครือข่ายทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายผู้ผลิตในความส่งเสริมของหน่วยงานให้เข้าร่วมกลุ่มต่อไป

 

………………………………………….

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน