ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

 

สภาเกษตรกรส่งมอบช่อดอกกัญชา (แห้ง) ครั้งที่ 3 รอบ 2 ปีการผลิต 2563/64 กว่า 314 กิโลกรัม

          เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2564 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง และที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม ร่วมเป็นพยานในการส่งมอบช่อดอกกัญชา (แห้ง) ครั้งที่ 3 รอบการผลิตที่ 2 (Crop 2) ปีการผลิต 2563/64 จำนวน 314.14 กิโลกรัม ซึ่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ได้ส่งมอบให้กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กระทรวงสาธารณสุข  ณ โรงเรือนเพาะปลูกพืชกัญชาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2564 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนาได้ทำการส่งมอบ Crop 2 ล๊อตที่ 1 ปีการผลิต 2564 ให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน 52 กิโลกรัม และวันที่ 8 เม.ย.2564 จำนวน 151.4375 กิโลกรัม ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเข้าตำรับยาแผนไทย และนำจ่ายผู้ป่วยทั่วประเทศต่อไป

สภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมประชุมคณะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “บุกแม่ฮ่องสอน”

          เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2564 นายสถาพร ศรีวันชื่น ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมโครงการส่งเสริม เพิ่มมูลค่า และยกระดับสินค้าชุมชนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “บุกแม่ฮ่องสอน” ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดย นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมฯ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ ในการสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของตลาดและก่อให้เกิดการทำการเกษตร การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การกำหนดชื่อสินค้าทางภูมิศาสตร์ของแม่ฮ่องสอนมีความเหมาะสมและเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยเบื้องต้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมส่งเสริม “บุกแม่ฮ่องสอน” พืชเศรษฐกิจแนวใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าชุมชนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำขอขึ้นทะเบียนมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ซึ่งบุกเป็นพืชที่มีมากในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ที่ผ่านมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการผลักดันถั่วลายเสือและกระเทียมแม่ฮ่องสอน ให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยประสบความสำเร็จไปแล้ว

สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมให้ความรู้กฎหมายขายสินค้าออนไลน์

          นางณริภา  ระย้าแก้ว หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2564 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมขับเคลื่อนพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ภายใต้โครงการบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม (แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลาประชาคมเจ้าพ่อเสือคำรณ หมู่ที่ 4 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยอาจารย์จากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขายสินค้าออนไลน์ วิธีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(เครื่องหมาย DBD) สำหรับร้านค้าออนไลน์ เทคนิคการถ่ายภาพ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า เป็นต้น

………………………………………….

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน