สภาเกษตรกรแห่งชาติปลื้มแทนเกษตรกร เมื่อแผนแม่บทฉบับแรกผ่านคณะรัฐมนตรี

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ครม.มีมติเห็นชอบร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560-2564 ตามที่สภาเกษตรฯเสนอ ต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบ ด้วยสภาเกษตรกรแห่งชาติมีหน้าที่ในการจัดทำแผนแม่บทตามกฎหมายโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

อบรมการใช้ข้อมูลเพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับ สสนก. เข้าติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด และอบรมการใช้ข้อมูลเพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคสระแก้ว 10 จังหวัด ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และผู้แทนจากชุมชนในพื้นที่ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำกับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย ภาพ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

สภาเกษตรกรแห่งชาติ.เสนอขอให้ยกเลิกการผลิต นำเข้า และการใช้พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเสต

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับพิษภัยอันตรายจากการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ๓ ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเสต เห็นว่าเป็นสารเคมีที่มีอันตรายร้ายแรงต่อเกษตรกร และผู้บริโภค รวมถึงประชาชนทั่วไป

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

คณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมพิธีรดน้ำและขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีรดน้ำและขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยมีผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสภาเกษตรกรฯ เข้าร่วม

อำนาจเจริญชูกลุ่มผักอินทรีย์บ้านหนองเม็กให้เป็นอุตสาหกรรม อร่อยระดับโลก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองธรรมเกษตร

นายนิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคมขับเคลื่อนกลุ่มผักอินทรีย์บ้านหนองเม็กยกระดับให้เป็นอุตสาหกรรมผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร

‘อำนวย’ ชี้ประเด็นหลักปฏิรูปประเทศต้องมุ่งสู่ภาคการเกษตร

       นายอำนวย ปะติเส สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 เป็นต้นมา ประเทศไทยกำลังเดินเข้าสู่ระยะที่ 2 ของการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน การปฏิรูปก็คือการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างหลายๆเรื่องที่ต้องแก้ ประเทศไทยเป็นประเทศสินค้าเกษตรประเด็นหลักของการปฏิรูปต้องมุ่งไปสู่ภาคเกษตรอย่างแน่นอน

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ส่งเสริมทายาทเกษตรกรดองผักเสี้ยน กันภูมิปัญญาชาวบ้านสูญหาย

นายวิระศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ได้จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านการเกษตรในสถานศึกษา กลุ่มยุวเกษตรกรรุ่นที่1/2560 โดยร่วมกับโรงเรียนวัดโคกยาง ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ มีนักเรียน 150 คน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร มีชุมชน ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

1 21 22 23 24 25