Weekly News EP.36 @ มีนาคม 2566

Weekly News EP.36 @ มีนาคม 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

Weekly News EP.35 @ มีนาคม 2566

 Weekly News EP.35 @ มีนาคม 2566 -สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ -สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง “เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตและโปร่งใส”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง รุ่นที่ 4 ภาคกลาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง รุ่นที่ 4 ภาคกลาง การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ รุ่นที่ 4 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Weekly News EP.32 @ มกราคม 2566

Weekly News EP.32 @ มกราคม 2566 เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติขับเคลื่อนภารกิจเลือกตั้ง เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง รุ่นที่ 1 ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา          เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 และนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี พิธีลงนามความร่วมมือนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 5 สภา อันได้แก่ – สภาเกษตรกรแห่งชาติ – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย – สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย – สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย – สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติเล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อให้สอดคล้องตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศให้มีกำลังคน ซึ่งในความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ   – ประสานความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา – สร้างพลังร่วมกับภาคีเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการอาชีวศึกษา – […]

Weekly News EP.28 @ ตุลาคม 2565

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรม “การจัดการความรู้(Knowledge Management)และกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมการจัดทำร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3/2565 สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร คาดตามแผน 25 ธันวาคม 65

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรม “การจัดการความรู้(Knowledge Management)และกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์           เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวอวยพรแด่ผู้เกษียณอายุราชการในการอบรม “การจัดการความรู้(Knowledge Management)และกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวแสดงมุทิตาจิตและให้แง่คิดการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด เข้าร่วม  ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รวม 12 ท่าน  การจัดอบรมดังกล่าวเพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ไม่เพียงปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีและผลงานไว้ให้กับสภาเกษตรกรแห่งชาติอย่างมาก การเกษียณอายุราชการเป็นเพียงวาระที่ทางราชการกำหนดเท่านั้นแต่ไม่ใช่วันสุดท้ายของการทำงาน เพราะทุกท่านยังมีความรู้ความสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป   สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร […]

Weekly News EP.26 @ กันยายน 2565

Weekly News EP.26 @ กันยายน 2565 สภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามความร่วมมือการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บริการประมูลข้าวกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายสมาชิกสภา​เกษตรกร​แห่งชาติ ประธานสภา​เกษตรกร​แห่งชาติ แนะราชการมีข้อมูลในมือ ควรเตรียมการ ซักซ้อมก่อนเกิดเหตุ ขณะขั้นตอนเยียวยาต้องกระชับและทันการณ์ บางพื้นที่ซ้ำซากเกษตรกรฟื้นตัวไม่ทัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 สภาเกษตรกรฯลงนามความร่วมมือการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บริการประมูลข้าวกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายสมาชิกสภา​เกษตรกร​ฯ           นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวภายหลังเป็นพยานในการลงนามความร่วมมือ​ เรื่อง การพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บริการประมูลข้าวกลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยนายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคมเกษตรกรลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด โดย นายณรงค์  คงมาก กรรมการผู้จัดการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ​ ว่า​ ด้วยเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่ายคืออยากเห็นการปรับตัวของเกษตรกรและบุคลากรด้านการเกษตรมีความรู้เรื่องข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือตลาดออนไลน์ ซึ่งก่อนหน้าการลงนามนั้นได้มีการทดลองปฏิบัติการร่วมกันระยะหนึ่งกับกลุ่มชาวนาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และนครศรีธรรมราชมาแล้วประสบความสำเร็จด้วยดี จึงอยากขยายผลสำเร็จออกไป​เพื่อทำให้ตลาดสินค้าข้าวออนไลน์ได้กระจายออกไปให้กว้างขวาง​ ด้วยข้อตกลงตรงกันว่า “ข้าวที่เก็บไว้ในสต๊อกจะยังไม่สีจนกว่าจะมีออเดอร์เข้ามา เพราะเราอยากเห็นผู้บริโภคได้บริโภคข้าวที่สีใหม่และสด” (ปล่อย​เสียง​ นายป​ระพัฒน์)​   ประธานสภา​เกษตรกร​แห่งชาติ แนะราชการมีข้อมูลในมือ ควรเตรียมการ ซักซ้อมก่อนเกิดเหตุ ขณะขั้นตอนเยียวยาต้องกระชับและทันการณ์ บางพื้นที่ซ้ำซากเกษตรกรฟื้นตัวไม่ทัน           นายประพัฒน์​  ปัญญา​ชาติ​รักษ์​ ประธาน​สภา​เกษตรกร​แห่งชาติ​ กล่าวว่า […]

Weekly News EP.25 @ สิงหาคม 2565

Weekly News EP.25 @ สิงหาคม 2565 สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมรับมอบลำไยจากภาคเหนือสู่ภาคใต้ “ลำไยบินได้ สู่เมืองคนดี” สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมสัมมนา/ศึกษาดูงาน “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน” สภาเกษตรกรฯประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนภาคการเกษตรจังหวัดนราธิวาส และมอบนโยบายการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

Weekly News EP.24 @ สิงหาคม 2565

Weekly News EP.24 @ สิงหาคม 2565 • สภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดโอกาสให้ห้องปฏิบัติการกลางเข้าพบ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน • สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมงานประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14 • สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ “คุยคิดพา สอ.สกช.ไปต่อปีที่ 3”  

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมรับมอบลำไยจากภาคเหนือสู่ภาคใต้ “ลำไยบินได้ สู่เมืองคนดี”           เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2565 นายสิทธิพร  จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมรับมอบลำไย จำนวน 3 ตัน จากจังหวัดเชียงราย โดยนายวิชวุทย์  จินโต    ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการรับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในเขตพื้นที่ห่างไกลจากภาคเหนือสู่ภาคใต้ “ลำไยบินได้ สู่เมืองคนดี” โดยสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะนำผลผลิตกระจายไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเพื่อจำหน่าย  และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้มีโอกาสการเข้าถึงช่องทางการตลาด ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายถือเป็นแหล่งผลิตลำไยมากที่สุดเป็นลำดับที่ 3 ของจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน โดยในปีการผลิตระหว่างปี พ.ศ.2564 – 2565 จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ปลูกลำไย จำนวน 245,311 ไร่ มีผลผลิตโดยรวม 109,804 ตัน และผลผลิตลำไยจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม สถานการณ์ในปีนี้ผลผลิตลำไยมีราคาตกต่ำ ขณะที่ประเทศจีนจำกัดการนำเข้าส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมสัมมนา/ศึกษาดูงาน “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง […]

1 2 3 5