สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2 ภาคใต้

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 นายรัตนะ สวามีชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2 ภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นวันแรกของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด ประมาณ 35 คน ได้รับความรู้ โดยในช่วงเช้าหลังจากพิธีเปิดเป็นการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “หลักการสำคัญของงบประมาณ ตามรัฐธรรมนูญฯ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นอย่างไรให้เกิดความคุ้มค่า” โดย นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความเป็นมาของการจัดทำคำของบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566” และ “กระบวนการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ (การติดตาม ประเมิน และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ)” โดย นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง ในช่วงบ่ายเป็นการอภิปรายถึงประเด็นปัญหา และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนในการใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และมีการทำกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่ออภิปราย และสรุปประเด็นปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ รวมทั้งตอบข้อซักถาม โดย นายไพโรจน์ พวงทอง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ และคณะ ซึ่งถือว่าในวันนี้ผู้เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการได้รับความรู้ และได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี

ในวันที่ 2 ของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2 ภาคใต้ เป็นการบรรยายขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดหาพัสดุ และการบันทึกบัญชีในภาพของสกช. และสกจ. ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยนางสายสุนี ธรรมประดิษฐผู้อำนวยการกองกลาง และคณะ และต่อจากนั้นเป็นการทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อฝึกการบันทึกค่าใช้จ่าย ฝึกวิเคราะห์การแยกค่าใช้จ่าย ภายใต้งบประมาณที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ และนำผลการปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการบันทึกค่าใช้จ่ายของแต่ละจังหวัด อีกทั้งเป็นการละลายพฤติกรรม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือ และในช่วงท้ายเป็นการสรุปประเด็นปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานและบริหารจัดการ สรุปการอบรม และปิดการสัมมนา โดยนางสายสุนี ธรรมประดิษฐ ผู้อำนวยการกองกลาง ทั้งนี้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 2 ภาคใต้นี้ถือว่าประสบความสำเร็จ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ อีกทั้งยังได้ฝึกปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน และบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และนอกจากความรู้ที่ได้แล้ว การสัมมนาในโครงการนี้ยังก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่สกช.และสกจ.อีกด้วย

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์, ธัญลักษภรณ์ เตี่ยวย่อง, วัชร มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ