สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายรัตนะ สวามีชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯนี้ จัดขึ้นเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวข้างต้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และสอดคล้องกับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ อีกทั้งเพื่อทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการดำเนินงานและการบริหารจัดการในทุกขั้นตอน โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ประมาณ 40 คน

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นวันแรกของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ได้รับความรู้ โดยในช่วงเช้าหลังจากพิธีเปิดเป็นการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “หลักการสำคัญของงบประมาณ ตามรัฐธรรมนูญฯ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นอย่างไรให้เกิดความคุ้มค่า” โดย นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความเป็นมาของการจัดทำคำของบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566” และ “กระบวนการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ (การติดตาม ประเมิน และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ)” โดย นางสาววาสนา สมมุติ ผู้แทนจากสำนักงานคลัง เขต 5 กรมบัญชีกลาง ในช่วงบ่ายเป็นการอภิปรายถึงประเด็นปัญหา และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนในการใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายไพโรจน์ พวงทอง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ ต่อจากนั้นเป็นการทำกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่ออภิปราย และสรุปประเด็นปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ รวมทั้งตอบข้อซักถาม ซึ่งถือว่าได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความคิดเห็นต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ เป็นการบรรยายขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดหาพัสดุ และการบันทึกบัญชีในภาพของสกช. และสกจ. ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยนางสายสุนี ธรรมประดิษฐผู้อำนวยการกองกลาง และคณะ และต่อจากนั้นเป็นการทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อฝึกการบันทึกค่าใช้จ่าย ฝึกวิเคราะห์การแยกค่าใช้จ่าย ภายใต้งบประมาณที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ และนำผลการปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการบันทึกค่าใช้จ่ายของแต่ละจังหวัด อีกทั้งเป็นการละลายพฤติกรรม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือ และในช่วงท้ายเป็นการสรุปประเด็นปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานและบริหารจัดการ สรุปการอบรม และปิดการสัมมนา โดยนางสายสุนี ธรรมประดิษฐ ผู้อำนวยการกองกลาง ทั้งนี้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 1 ภาคเหนือนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้อัดแน่น อีกทั้งยังได้ฝึกปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน และบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และนอกจากความรู้ที่ได้แล้ว การสัมมนาในโครงการนี้ยังก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่สกช.และสกจ.อีกด้วย

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ