Weekly News EP.35 @ มีนาคม 2566

 Weekly News EP.35 @ มีนาคม 2566 -สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ -สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง “เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตและโปร่งใส”

ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ปีงบประมาณ 2565

ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ปีงบประมาณ 2565           พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 กำหนดให้มีสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกร ในการสะท้อนปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกร และพัฒนาการเกษตร ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  เพื่อให้มีกลไกในการปฏิบัติหน้าที่ จึงจัดให้มีคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรในระดับตำบล และระดับอำเภอทุกจังหวัด โดย ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกร ซึ่งมีบทบาทหน้าที่  รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ปัญหา แนวทางแก้ไข เพื่อเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรม แจ้งข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเร่งด่วนทางการเกษตร และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตร

Weekly News EP14 @ พฤษภาคม 2565

– สภาเกษตรกรแห่งชาติหนุนสภาการประมงฯแนะยกร่าง ก.ม.ให้เกิดสภาวิชาชีพเพื่อประโยชน์ชาวประมงระยะยาว – สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านตลาดออนไลน์และการส่งออกสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ปี 2565”

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 สภาเกษตรกรแห่งชาติหนุนสภาการประมงฯแนะยกร่าง ก.ม.ให้เกิดสภาวิชาชีพเพื่อประโยชน์ชาวประมงระยะยาว           นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยถึงการประชุมหารือเพื่อพิจารณาประเด็นความซ้ำซ้อนของร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ….. กับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับ นายบัญชา  สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และคณะทำงาน  พร้อมด้วยผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติ , คณะกรรมการด้านประมง สภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ว่า ก่อนหน้านี้รับทราบข่าวสารเรื่องร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ….. มาบ้างแล้ว นับเป็นโอกาสดียิ่งที่รองอธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว ได้พาคณะทำงานมาหารือกัน ตนและผู้เข้าร่วมการประชุมเห็นด้วยและสนับสนุนสภาการประมงฯ แต่ด้วยกฎหมายได้เสนอว่าให้จำกัดกรอบในการยกร่างกฎหมายเพื่อป้องกันเรื่องการทับซ้อนกับกฎหมายอื่นๆที่ออกมาก่อนหน้า และเน้นไปที่การทำให้เกิดสภาวิชาชีพของกลุ่มชาวประมง (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์  )   สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านตลาดออนไลน์และการส่งออกสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้  ปี 2565”           เมื่อวันที่ 12 […]

Weekly News เมษายน 2565 (EP.11 )

– สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4 – สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมประชุมคณะกรรมการไตรภาคีส่งเสริมและพัฒนาสับปะรด       จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์           เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด   สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระ เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ ความคืบหน้าเกษตรกรที่ทำกินในพื้นที่ คทช. ขาดโอกาสเข้าถึงนโยบายภาครัฐด้านการเกษตร , ข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการส่งออกผลไม้ของสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี , ปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้จังหวัดสุราษฎร์ธานีและข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาการเลี้ยงจระเข้อย่างยั่งยืน , ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลา , ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตด้านการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการผลผลิต(ราคาปลาสลิดตกต่ำ) กรณีพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร , ผลการขึ้นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำภายใต้การขับเคลื่อนงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม , เรื่องการผลักดันการใช้โอเลโอเคมีและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 “ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ” ชี้หมูเป็นโรคระบาดทำเนื้อหมูแพง พร้อมแนะวิธีแก้ไขเบื้องต้น driver agent plus key advanced systemcare 11 key           นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยถึงกรณีปัญหาเนื้อสุกรราคาแพงขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและเกษตรกรผู้เลี้ยง ว่า ปัญหาหลักมาจากโรคระบาดรุนแรงมากกว่าปัจจัยเรื่องราคาอาหารสัตว์เพราะต้นทุนอาหารควบคุมได้ รัฐบาลควบคุมโรคระบาดในสัตว์ไม่ได้ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สุกรตายเป็นจำนวนมาก และมีการปิดข่าว ผู้บริโภครวมทั้งเกษตรกรบางรายจึงไม่มีใครทราบรายละเอียดที่แท้จริง ฟาร์มรายใหญ่ต้องล้มละลายไปหลายแห่ง ส่งผลให้ไม่สามารถส่งไปเขียงได้ตามเดิม เนื้อสุกรจึงขาดตลาดและราคาแพงขึ้นจนทุกวันนี้  รัฐบาลควรยอมรับความจริงแล้วหันมาช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังทั้งภาครัฐและหน่วยงานที่ควบคุมราคา หากไม่ยอมรับความจริงว่าสุกรเป็นโรคระบาดก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ราคาจะแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรไม่ได้รับค่าชดเชยจะไม่มีเงินลงทุนต่อ ประชากรสุกรก็จะลดลง  ขณะที่ผู้บริโภคช่วยกระจายไปบริโภคเนื้อไก่ เนื้อวัว เพื่อเป็นการชดเชยหรือลดขนาดการซื้อเนื้อสุกรลงจากเดิม เพื่อเป็นการช่วยเหลือพ่อค้าแม้ค้าด้วย สำหรับวิธีการแก้ไขเบื้องต้น คือ 1. ต้องควบคุมโรคระบาด และประกาศเขตปลอดโรคให้ได้  2.ผลิตวัคซีนเอง เนื่องจากประเทศไทยไม่มีโรงงานผลิตทั้งที่เป็นประเทศปศุสัตว์ รัฐต้องเร่งให้มีการผลิตวัคซีนไว้ใช้ภายในประเทศและส่งออกด้วย 3.ขยายประชากรสุกรโดยด่วน เนื่องจากขณะนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สุกรได้ตายไปจำนวนมากเพราะเป็นโรค สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์มอบเมล็ดพันธุ์กัญชงแก่วิสาหกิจชุมชน มุ่งสู่การเป็นจังหวัดเกษตรอุตสาหกรรม พร้อมส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว   […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 “ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ” ขอให้เกษตรกรใช้โอกาสก้าวสู่ปีใหม่ปรับตัว ปรับเปลี่ยนการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาปัจจุบันให้มากขึ้น           นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันวิกฤตการณ์ที่หลากหลายยังคงรุมเร้าเกษตรกรและยังคงดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรอาจอ่อนล้ากับหลากปัญหาได้ ใช้โอกาสก้าวสู่ปีใหม่นี้ในการป serial idm 625 รับตัว เปลี่ยนแปลงด้านการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาปัจจุบันให้มากขึ้น ด้วยการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ผลิตผล ในพื้นที่เพาะปลูกให้มากขึ้นเพื่อลดและกระจายความเสี่ยง (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์) สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์           เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2564 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 […]

มันสำปะหลังปลอดสารพิษ

มันสำปะหลังปลอดสารพิษ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังแบบอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล Application zoom meeting แนวทางในการร่วมมือกันวางแผนการผลิตและบริหารจัดการผลผลิตมันสำปะหลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในรูปแบบการผลิตมันสำปะหลังปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเป็นอย่างยิ่ง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้ประสานความร่วมมือกับบริษัท เอสวายจี สมาร์ทฟาร์ม จำกัด (สิงห์ยิ้ม) เพื่อศึกษาดูโรงงานผลิตมันลูกเต๋า โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือ 1.การวางแผนการผลิตมันสำปะหลังแบบปลอดภัยจากสารพิษ 2.วิธีการปลูกที่ถูกต้องและเหมาะสม ที่สามารถอยู่ร่วมกับไวรัสใบด่างในมันสำปะหลังได้ 3.การตลาด การรับซื้อ การส่งเข้าโรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคในสุกร ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์           เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2564  นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคในสุกร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร ครั้งที่ 3/2564 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พร้อมด้วย นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภาคส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมปศุสัตว์ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ บริษัท ซีพีเอฟ  เบทาโกร ไทยฟูดส์ กรุ๊ป เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  โดยการประชุมมีวาระเรื่องเพื่อทราบ เพิ่มเติมเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกร , รายชื่อโบรกเกอร์ค้าสุกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ เรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ ร่างข้อเสนอแนวทางในการฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบในการแพร่ระบาดของโรคในสุกร เพื่อนำเข้าคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์(Pig Board) , ร่างข้อเสนอแนวทางในการฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบในการแพร่ระบาดของโรคในสุกร , ร่างแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบในการแพร่ระบาดโรคสุกร […]

1 2 3 5