ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

สภาเกษตรกรแห่งชาติหนุนสภาการประมงฯแนะยกร่าง ก.ม.ให้เกิดสภาวิชาชีพเพื่อประโยชน์ชาวประมงระยะยาว

          นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยถึงการประชุมหารือเพื่อพิจารณาประเด็นความซ้ำซ้อนของร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ….. กับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับ นายบัญชา  สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และคณะทำงาน  พร้อมด้วยผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติ , คณะกรรมการด้านประมง สภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ว่า ก่อนหน้านี้รับทราบข่าวสารเรื่องร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ….. มาบ้างแล้ว นับเป็นโอกาสดียิ่งที่รองอธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว ได้พาคณะทำงานมาหารือกัน ตนและผู้เข้าร่วมการประชุมเห็นด้วยและสนับสนุนสภาการประมงฯ แต่ด้วยกฎหมายได้เสนอว่าให้จำกัดกรอบในการยกร่างกฎหมายเพื่อป้องกันเรื่องการทับซ้อนกับกฎหมายอื่นๆที่ออกมาก่อนหน้า และเน้นไปที่การทำให้เกิดสภาวิชาชีพของกลุ่มชาวประมง (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์  )

 

สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านตลาดออนไลน์และการส่งออกสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้  ปี 2565”

          เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2565 นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านตลาดออนไลน์และการส่งออกสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้  ปี 2565”  จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์แกรนด์ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้เสริมสร้างความรู้ ทักษะ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดของเกษตรกรให้สอดรับกับยุควิถีชีวิตใหม่ New Normal จากการที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ทำให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบห่วงโซ่อุปทานผลไม้ เช่น ผู้ประกอบการ ผู้แปรรูป ผู้ส่งออก ประสบปัญหาด้านโลจิสติกส์ การระบายจำหน่ายผลไม้ไปสู่ตลาดปลายทาง ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ ราคา รวมทั้งปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดกระจุกตัว ในช่วงเวลาสั้นๆ ส่งผลต่อราคาที่ เกษตรกรได้รับและการกระจายผลไม้สู่ผู้บริโภค โดยมี เกษตรกร เกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกผลไม้ (มังคุด ทุเรียน ลองกอง​ เงาะ) กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปผลไม้ และผู้ประกอบการค้าออนไลน์ เข้ารับการอบรม จำนวน 200 คน

…………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ