ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมประชุมเสวนา “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม”

          เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2565 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเสวนา “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม”  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดและปาฐกฐาพิเศษ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของประเทศไทยที่ดีขึ้นกว่าเดิม” จัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าเศรษฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ค.2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยาม พารากอน ทั้งนี้ เพื่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และการดำเนินงานที่ผ่านมาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยภายใต้วิกฤตการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์และข้อเสนอแนะ ทิศทางการปรับตัวรับมือเพื่อวางรากฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆในอนาคตให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะต่อไป

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนร่วมกับสวพ.1 เชียงใหม่ลงพื้นที่เพื่อตรวจรับรอง GAP เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

          นางกัลญกร มหาวันน้ำ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2565 ได้ลงพื้นที่บ้านสันตับเตา พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร(สวพ.) เขตที่ 1 เชียงใหม่ เนื่องจากได้รับแจ้งความต้องการในการขอรับรอง GAP พื้นที่ปลูกมะม่วงไม่มีเอกสารสิทธิ์ ผ่าน นายสงกรานต์ กันธะตา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน ผู้แทนอำเภอบ้านโฮ่ง โดยนายจรวย วงค์ฝั้น ผู้ใหญ่บ้าน ม.17 บ้านสันตับเตา และเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ลำไย ต.บ้านโฮ่ง  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนจึงได้ประสาน สวพ. 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจรับรอง GAP และขอให้เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใช้สำเนาทะเบียนเกษตรกร หรือ ทบก.เล่มเขียว แทนสำเนาเอกสารสิทธิ์ เนื่องจากขณะนี้ใกล้ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวลำไยและมะม่วงของภาคเหนือ จึงจำเป็นต้องเร่งออกใบรับรอง GAP ให้แก่เกษตรกรเพื่อให้ทันต่อการส่งออกลำไยและมะม่วงไปยังต่างประเทศ โดยในปัจจุบันผู้ประกอบการส่งออกได้เรียกร้องให้เกษตรกรเจ้าของแปลงปลูกขอใบรับรองมาตรฐานเพื่อให้สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ แต่ด้วยปัญหาพื้นที่เพาะปลูกส่วนหนึ่งยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ จึงทำให้เกษตรกรไม่สามารถขอใบรับรอง GAP ได้ ทางสวพ. 1 เชียงใหม่ จึงได้ให้เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในแปลงปลูกมะม่วงและลำไยใช้ทะเบียนเกษตรกร หรือ ทบก.เล่มเขียว แทนเอกสารสิทธิ์ที่ดินได้เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญที่เกษตรกรจะได้เตรียมพร้อมในการจำหน่ายผลไม้ส่งออก จึงขอเชิญชวนเกษตรกรพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และขึ้นทะเบียน ทบก.แล้ว และต้องการขอใบรับรอง GAP สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5352 0474

สภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐมร่วมกับเกษตรอำเภอสามพราน จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

          เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2565 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม โดยนายศราวุฒิ  วรพัทธ์ทวีโชติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม ร่วมกับเกษตรอำเภอสามพราน จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับศัตรูธรรมชาติ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 2 ครั้ง แก่เกษตรกรผู้สนใจจำนวน 20 คน ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นจากการลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นเกษตรกรเพื่อจัดทำแผนตำบลพื้นที่ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กิจกรรมดำเนินการให้ความรู้เรื่องศัตรูพืชที่ทำลายพืชในพื้นที่ทำการเกษตร , พาหะการเกิดโรคพืชทั้งแมลงศัตรูพืชและจากเชื้อจุลินทรีย์ เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส , ลักษณะอาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากการโดนทำลายโดยศัตรูพืชและเกิดจากโรคพืช , การใช้สมุนไพรในการกำจัดและไล่ศัตรูพืช , การสอนทำน้ำหมักจากยาสูบ และการผลิตสารชีวภัณฑ์จากสารจุลินทรีย์แบคบอล (bacball) เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปผลิตใช้เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีในแปลงเพาะปลูกของตนเองอย่างปลอดภัยต่อไป

…………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ