ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมเสวนา “Smart Farmer อนาคตการเกษตรประเทศไทย”

          เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมการเสวนา เรื่อง “Smart Farmer อนาคตการเกษตรประเทศไทย” พร้อมด้วย นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล วุฒิสมาชิก อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  นายมานพ  แก้วโกย ผู้บริหารบริษัท เนเจอร์ฟู้ดโปรดักส์แอนด์มาร์เก็ตติ้ง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ งานเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้การสร้างความเข้าใจประโยชน์ FTA สร้างเครือข่าย FTA Club รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการค้าเสรี กฎระเบียบทางการค้าและประโยชน์ของความตกลงการค้าเสรี(FTA) รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายของผู้ที่สามารถถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีให้ผู้ที่อยู่ในองค์กรและประชาชนทั่วไปในทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของความตกลงการค้าเสรี และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการก้าวเดินต่อไปในการเจรจาการค้าเสรีของไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนา 46 คน

สภาเกษตรกรจังหวัดพังงาประชุมหารือข้อเสนอและแนวทางแก้ปัญหาปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูง

          เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2565 นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา ร่วมประชุมหารือข้อเสนอและแนวทางแก้ปัญหาปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูง นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา สหกรณ์จังหวัดพังงา พาณิชย์จังหวัดพังงา พัฒนาที่ดินพังงา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ทั้งนี้ ด้วยจังหวัดพังงา ได้เล็งเห็นถึงปัญหาปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูง เนื่องจากราคาน้ำมันที่มีราคาสูงมากและทำให้เกษตรกรภายในจังหวัดพังงาได้ลงทุนซื้อปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูง เพราะเกษตรกรไม่มีทางเลือกในการทำปุ๋ยด้วยตนเอง หรือไม่มีทางเลือกในการซื้อปุ๋ยที่มีราคาถูก ซึ่งปุ๋ยที่มีราคาถูกมีธาตุอาหารที่พืชต้องการเอาไปเลี้ยงต้นมีค่อนข้างน้อย จึงทำให้ผลผลิตออกมาจำหน่ายได้ไม่คุ้มทุน สภาเกษตรกรจังหวัดพังงาจึงได้จัดประชุมคณะทำงานส่วนยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนการเกษตร ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดทำข้อเสนอขึ้นเพื่อยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ด้วยการเสนอให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยสูตรต่ำแทน สนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพโดยให้สถานีพัฒนาที่ดินพังงาสนับสนุนปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ และหัวเชื้อน้ำหมักให้เกษตรกรในชุมชนไปขยายผลการใช้ต่อ โดยที่ประชุมได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกัน และให้คัดเลือกหมู่บ้านตัวอย่าง จำนวน 1,605 หมู่บ้าน เพื่อดำเนินการให้เห็นว่าสามารถลดต้นทุนการผลิตได้จริง โดยเริ่มจากการตรวจดิน การปรับปรุงดิน การวิเคราะห์ดินและการใส่ปุ๋ยโดยการผสมแม่ปุ๋ยใช้เอง

สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จัดงาน กัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 6 “บูรพารวมกัญ มหัศจรรย์ กัญชา สร้างสุขภาพ สร้างงาน สร้างรายได้”

          นายธีระ  วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี กล่าวถึงการจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จัดงานการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 6 ‘บูรพารวมกัญ มหัศจรรย์กัญชา’ ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ค.2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง แก่บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน และผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพอย่างปลอดภัย การนำไปต่อยอดทางเศรษฐกิจ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับสาระความรู้ตั้งแต่เรื่องสายพันธุ์ต่างๆ ของกัญชาและกัญชง วิธีการปลูกว่าปลูกอย่างไรจึงสามารถเก็บผลผลิตและสร้างมูลค่าต่อไปได้ ที่สำคัญประชาชนต้องรับรู้สรรพคุณของพืชทั้งสองชนิดว่า สามารถนำไปใช้รักษาโรคได้อย่างไรบ้าง หรือสามารถนำกัญชา กัญชงมาดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นได้อย่างไร และใช้อย่างถูกวิธี จักเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ‘อนาคตเศรษฐกิจเพื่อคนไทย หลังปลดล็อกกัญชา’ กิจกรรมภายในงานมีการประชุมวิชาการ บูธนิทรรศการ บูธจำหน่ายสินค้า คลินิกกัญชาทางการแพทย์ การเสวนา การบรรยาย นายเดชา  ศิริภัทร ผู้อำนวยการมูลนิธิข้าวขวัญ หมอพื้นบ้าน  ทีมวิชาการ  ศิลปิน

………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ