ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

สภาเกษตรกรจังหวัดตรังร่วมจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมและต้นกล้าพืชกระท่อม

          เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2565 นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 ร่วมงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมและต้นกล้าพืชกระท่อมตามโครงการศูนย์พัฒนาพืชกระท่อมภาคใต้ตอนกลาง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากฐานราก ภายใต้พื้นฐานผู้ประกอบการในระดับชุมชน ณ  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดตรัง (อ.ต.ก.) ต.บางรัก  อ.เมืองตรัง  จ.ตรัง  นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี  นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ  โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ร่วมกับคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และสมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทยได้กำหนดดำเนินงานปลูกพืชกระท่อมตามโครงการในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล และจังหวัดนครศรีธรรมราช เป้าหมายจังหวัดละ 100,000 ต้น สำหรับจังหวัดตรัง มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 142 ราย พื้นที่ปลูกกระท่อม จำนวน 613 ไร่ และได้รับการสนับสนุนต้นพันธุ์กระท่อม จำนวน 57,674 ต้น   คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการรวม 2 รุ่น ในระหว่างเดือนมีนาคม และเมษายน 2565 เกษตร จำนวน 72 คน และได้ประเมินองค์ความรู้ของเกษตรกรภายหลังการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว

 

สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับพันธมิตรจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำแม่กลอง

          เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2565 นายชัยยันต์ อยู่ศิริ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับโครงการชลประทานสมุทรสงคราม หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้นำชุมชนพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลลาดใหญ่ นางตะเคียน ดอนมะโมรา ท่าคา และคลองเขิน ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตร จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำแม่กลอง เพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ณ วัดปัจจันตาราม ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  ซึ่งปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตรเกิดขึ้นเป็นเวลานานส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเกิดความเสียหาย เช่น มะพร้าวมีผลขนาดเล็ก เกษตรกรมีรายได้ลดลง เกษตรกรจึงต้องการหาทางออกร่วมกันกับหลายภาคส่วนและเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไข โดยนายพิเชษฐ  ภัคพยัต ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม และนายนคร  อาวรณ์  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม จะรวบรวมข้อเสนอของเกษตรกรเข้าสู่การประชุมคณะอนุกรรมการน้ำระดับจังหวัดต่อไป

 

สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรมและการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา

          เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2565 นางเกศสุดา ปินตาดง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาเขตสมุทรปราการ เพื่อนำกลุ่มเกษตรกรบ้านบางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการได้ประสานมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาเขตสมุทรปราการ นำคณะวิทยากรมาอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรม และการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา ให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านบางเพรียง เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มได้เรียนรู้วิธีการแปรรูปผักตบชวาและส่งเสริมแนวทางการสร้างเสริมรายได้จากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา เกิดการพัฒนา ต่อยอดงานด้านหัตถกรรม มีรายได้เสริม และเป็นการนำผักตบชวาในคลองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นการกำจัดผักตบชวาในคลองอีกทางเลือกหนึ่ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

…………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ