ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด   สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระ เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ ความคืบหน้าเกษตรกรที่ทำกินในพื้นที่ คทช. ขาดโอกาสเข้าถึงนโยบายภาครัฐด้านการเกษตร , ข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการส่งออกผลไม้ของสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี , ปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้จังหวัดสุราษฎร์ธานีและข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาการเลี้ยงจระเข้อย่างยั่งยืน , ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลา , ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตด้านการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการผลผลิต(ราคาปลาสลิดตกต่ำ) กรณีพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร , ผลการขึ้นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำภายใต้การขับเคลื่อนงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม , เรื่องการผลักดันการใช้โอเลโอเคมีและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน , แนวทางการยกระดับองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ให้มีคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด ในการช่วยเหลือสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ , ข้อหารือกรณีเกษตรกรขอเข้าร่วมโครงการขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน , ข้อเสนอเชิงนโยบายการสร้างความร่วมมือแบบมีส่วนร่วมและประสานงานกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม , เรื่องปัญหาที่ดินทำกินและการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินของจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ แต่งตั้งคณะกรรมการด้านพืชไร่ , เรื่องสูตรโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันสภาเกษตรกรแห่งชาติ , เรื่องการใช้มาตรฐานการควบคุมสินค้าปาล์มน้ำมันร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) และ เรื่องอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสนอขอให้จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ที่ทำการสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมประชุมคณะกรรมการไตรภาคีส่งเสริมและพัฒนาสับปะรด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอความร่วมมือโรงงานตรึงราคารับซื้อสับปะรด กก.ละ 7 บาท ป้องกันปัญหาด้านราคาในช่วงผลผลิตออกมาก

          เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2565 นายวิสูตร  วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไตรภาคีส่งเสริมและพัฒนาสับปะรด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2565 โดย ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์  น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ  ประธานกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดทั้ง 8 อำเภอ  ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปสับปะรด  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรด  และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง   ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ทั้งนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตสับปะรดของ จ.ประจวบฯ ในช่วงเดือน พ.ค.- มิ.ย.2565 โดยประมาณการว่าในช่วง 2 เดือนดังกล่าวจะมีปริมาณสับปะรดใน จ.ประจวบฯ ออกสู่ตลาดมากถึง 150,000 ตัน ขณะที่ปัจจุบันราคารับซื้อสับปะรดหน้าแผงอยู่ที่ กก.ละ 6-7 บาท ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอยู่ที่ กก.ละ 5.89 บาท  ซึ่งที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์ด้านกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม สถานการณ์ด้านแรงงานในอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรด โดยพบว่าปัจจุบันโรงงานแปรรูปสับปะรดขนาดกลางถึงใหญ่ จำนวน 9 แห่งในจังหวัด ยังคงมีการผลิตสินค้าตามปกติ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดมีความกังวลว่าหากผลผลิตออกมามากในช่วงเดือน พ.ค.- มิ.ย.นี้ อาจจะเกิดปัญหาผลผลิตส่วนเกินในระบบจนทำให้มีปัญหาด้านราคาได้ ดังนั้น ที่ประชุมจึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการพิจารณาเพิ่มกำลังการผลิตและช่วยเหลือด้วยการตรึงราคารับซื้อสับปะรดที่ กก.ละ 7 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีแนวทางให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงงานสามารถรับซื้อผลผลิตส่วนต่างในช่วงที่มีปริมาณมากเพื่อแปรรูปสับปะรดไว้จำหน่ายภายหลัง ในช่วงที่สับปะรดลดน้อยลง พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับโรงงาน

………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ