ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565

สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2565

          เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2565 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2565 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ทั้งนี้  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการ ในการประชุมดังกล่าวมีวาระ เรื่องเพื่อพิจารณา  ได้แก่ สถานการณ์ราคาวัตถุดิบราคาอาหารสัตว์พุ่งแรง โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาอาหารสัตว์ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สถานการณ์ตลาดโลก ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ กับนโยบายภาครัฐที่ต้องการดูแลราคาพืชอาหารสัตว์ในประเทศ โดยมีการใช้มาตรการที่บิดเบือนกลไกตลาด เช่น การนำเข้าข้าวสาลีโดยจะต้องรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ 3 ส่วน ก่อนนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน , ผลการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายการฟื้นฟูเยียวยาพร้อมกับปรับโครงสร้างการเลี้ยงสุกร ,  การจัดทำแผนปฏิบัติการคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ ปี 2565  โดยคณะทำงานได้เตรียมจัดทำข้อเสนอเป็นมติแต่งตั้งคณะทำงานเรื่องของอาหารสัตว์  , การทำหนังสือแจ้งกรมปศุสัตว์ เรื่องจัดทำแผนการปรับปรุงโรคฯและโรงงานวัคซีน  รวมทั้งติดตามผลการเยียวยาพร้อมกับปรับโครงสร้างการเลี้ยงสุกร 11 ข้อ ที่เคยยื่นให้กับรัฐบาลด้วย

 

สภาเกษตรกรจังหวัดตรังจัด “โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ทางกฎหมาย สร้างภูมิคุ้มกันแก่เกษตรกรไทย จังหวัดตรัง”

          เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2565 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จัด”โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ทางกฎหมาย สร้างภูมิคุ้มกันแก่เกษตรกรไทย จังหวัดตรัง” โดย นายสมคิด  สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  นายภูวนัฐ  สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมืองตรัง จ.ตรัง  โดยมีวิทยากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด บรรยายให้ความรู้  มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน   สืบเนื่องจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ในการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการให้ความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม การขอปล่อยตัวชั่วคราว ถูกละเมิดสิทธิ การดำเนินคดี และให้ความรู้พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 , พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 , พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 , พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 , ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระบบเกษตรพันธสัญญา , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่อง ขายฝาก จำนำ จำนอง การกู้ยืมเงิน  , พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2560 , และพระราชบัญญัติทวงหนี้ พ.ศ.2558 โดยการจะบรรลุตาม MOU ดังกล่าวได้นั้น จำเป็นต้องมีการดำเนินการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบลและหมู่บ้าน/ชุมชน ทายาทเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดความรู้สิทธิ หน้าที่และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของจังหวัดตรังทั้งทางอาญา ทางแพ่งและพาณิชย์ อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศชาติต่อไป

………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ