วิกฤติอุทกภัย 65 กับข้อเสนอแนะฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรจากประธานสภาเกษตรกรแห่งชาตินายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

วิกฤติอุทกภัย 65 กับข้อเสนอแนะฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรจากประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ     นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์