Weekly News EP.41 @ กรกฎาคม 2566

Weekly News EP.41 @ กรกฎาคม 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “การบริหารจัดการการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้แทนองค์กร และผู้ทรงคุณวุฒิ และแนวทางการสนับสนุนการจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด และสภาเกษตรกรแห่งชาติ”

Weekly News EP.40 @ มิถุนายน 2566

Weekly News EP.40 @ มิถุนายน 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 “แนวปฏิบัติการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และการจัดการข้อมูลเชิงวิชาการ”

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเพื่อตรวจติดตามผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พร้อมแนะนำแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 29-30 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำโดย นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พันตำรวจโทอิทธิพล บุญพินิจ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาและวิชาการ พร้อมด้วยคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุมเพื่อตรวจติดตามผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พร้อมแนะนำแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กยท.) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายสุวิทย์ ก้องศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สกช. และคณะทำงานฯ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และพนักงานระดับปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย การจัดการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจติดตามผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พร้อมการหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2565 ก่อนที่เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะประกาศให้มีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป […]

Weekly News EP.36 @ มีนาคม 2566

Weekly News EP.36 @ มีนาคม 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง รุ่นที่ 4 ภาคกลาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง รุ่นที่ 4 ภาคกลาง การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ รุ่นที่ 4 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Weekly News EP.34 @ มกราคม 2566

Weekly News EP.34 @ มกราคม 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Weekly News EP.33 @ มกราคม 2566

Weekly News EP.33 @ มกราคม 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ

Weekly News EP.32 @ มกราคม 2566

Weekly News EP.32 @ มกราคม 2566 เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติขับเคลื่อนภารกิจเลือกตั้ง เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง รุ่นที่ 1 ภาคใต้

Weekly News พฤษภาคม 2565 (EP.12)

– สภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน – สภาเกษตรกรแห่งชาติ “จับมือทำ 1 จังหวัด 1 ต้นแบบ” หนุน เสริม สิทธิ และการมีส่วนร่วมของชาวนา เพื่อการทำนาที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 สภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน           เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  นายอภิศักดิ์  อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 เป็นพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคอีสาน 20 จังหวัด ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมแคนา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปและการตลาดเพื่อยกระดับอาชีพ คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม  , ส่งเสริมให้บุตรหลานเกษตรกร เกษตรกร ผู้นำองค์กรเกษตรกร และบุคลากรของทั้งสองฝ่ายได้มีการศึกษาพัฒนาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตามบทบาทภารกิจเพื่อให้มีประสิทธิภาพในอาชีพและให้การปฏิบัติงานที่ดีขึ้น […]

Weekly News (EP.8) สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2565

– สภาเกษตรกรประชุมเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 – สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดเวทีรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ ด้านข้าวและชาวนาไทย 4 ภาค

1 2