สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเพื่อตรวจติดตามผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พร้อมแนะนำแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 29-30 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำโดย นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พันตำรวจโทอิทธิพล บุญพินิจ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาและวิชาการ พร้อมด้วยคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุมเพื่อตรวจติดตามผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พร้อมแนะนำแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กยท.) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายสุวิทย์ ก้องศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สกช. และคณะทำงานฯ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และพนักงานระดับปฏิบัติการ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

การจัดการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจติดตามผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พร้อมการหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2565 ก่อนที่เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะประกาศให้มีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป

และนอกจากนี้ ยังมีการประชุมเพื่อวางแนวทางในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อให้การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการแก้ปัญหาภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป โดย นายวิชิต นันทวรวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำนโยบาย สกช.

———————————————–

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : วัชระ มีแสงเงิน และ สำนักงานเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ