ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมประชุมเสวนา “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม”           เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2565 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเสวนา “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม”  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดและปาฐกฐาพิเศษ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของประเทศไทยที่ดีขึ้นกว่าเดิม” จัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าเศรษฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ค.2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยาม พารากอน ทั้งนี้ เพื่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และการดำเนินงานที่ผ่านมาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยภายใต้วิกฤตการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์และข้อเสนอแนะ ทิศทางการปรับตัวรับมือเพื่อวางรากฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆในอนาคตให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะต่อไป สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนร่วมกับสวพ.1 เชียงใหม่ลงพื้นที่เพื่อตรวจรับรอง GAP เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์           นางกัลญกร มหาวันน้ำ […]

Weekly News พฤษภาคม 2565 (EP.12)

– สภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน – สภาเกษตรกรแห่งชาติ “จับมือทำ 1 จังหวัด 1 ต้นแบบ” หนุน เสริม สิทธิ และการมีส่วนร่วมของชาวนา เพื่อการทำนาที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 สภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน           เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  นายอภิศักดิ์  อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 เป็นพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคอีสาน 20 จังหวัด ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมแคนา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปและการตลาดเพื่อยกระดับอาชีพ คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม  , ส่งเสริมให้บุตรหลานเกษตรกร เกษตรกร ผู้นำองค์กรเกษตรกร และบุคลากรของทั้งสองฝ่ายได้มีการศึกษาพัฒนาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตามบทบาทภารกิจเพื่อให้มีประสิทธิภาพในอาชีพและให้การปฏิบัติงานที่ดีขึ้น […]

Weekly News EP.9 เมษายน 2565

– สภาเกษตรกรร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนพืชกระท่อมตาม “โครงการศูนย์พัฒนาพืชกระท่อมภาคใต้ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้ตอนกลาง” – สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรม “การจัดการความรู้ (Knowledge Management)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ – สภาเกษตรกรจังหวัดยะลาร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาทุเรียนคุณภาพสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 สภาเกษตรกรร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนพืชกระท่อมตาม “โครงการศูนย์พัฒนาพืชกระท่อมภาคใต้เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้ตอนกลาง           เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2565 นายสิทธิพร  จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วย ประธานสภาเกษตรกร หัวหน้าสภาเกษตรกร และพนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้  เข้าร่วมหารือการขับเคลื่อนพืชกระท่อมตาม “โครงการศูนย์พัฒนาพืชกระท่อมภาคใต้ตอนกลาง เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้” ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และสมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนพืชกระท่อมเพื่อการปฏิบัติ ตั้งแต่ต้นน้ำ สู่ปลายน้ำ สร้างอาชีพเสริม ส่งเสริมพืชกระท่อมสู่พืชเศรษฐกิจใหม่ เป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล และนครศรีธรรมราช  และขยายสู่จังหวัดอื่นๆในพื้นที่ภาคใต้ ต่อไป   สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรม “การจัดการความรู้ (Knowledge Management)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์            […]

Weekly News (EP.8) สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2565

– สภาเกษตรกรประชุมเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 – สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดเวทีรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ ด้านข้าวและชาวนาไทย 4 ภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 สภาเกษตรกรประชุมเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 1/2565           เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2565 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชุมเตรียมการจัดการ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ร่วมกับตัวแทนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การประชุมดังกล่าวมีวาระ เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ ความเป็นมาก่อนการเลือกตั้ง , ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2565 , ผังกระบวนการการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร  เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ ก่อนได้รับงบประมาณ , เมื่อได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว และฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดและอำเภอ โดยปัจจุบันผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีจำนวนทั้งหมด 17,063,139 […]

Weekly News สัปดาห์ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

Weekly News, 3rd week of February 2022 Farmers Council opens a way to connect Thai-Chinese agricultural markets Release procession this March           Mr. Prapat Panyachatrak President of the National Farmers Council Speaking about the cooperation in the Memorandum of Cooperation (MOU) on the management of Thai-Chinese agricultural markets, it is a good opportunity for the […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สภาเกษตรกรฯเปิดทางเชื่อมตลาดสินค้าเกษตรไทย-จีน ปล่อยขบวนมีนาคมนี้           นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวถึงความร่วมมือในการบันทึกความร่วมมือ(MOU)ด้านการจัดการตลาดสินค้าเกษตรไทย-จีน ว่า นับเป็นโอกาสดีที่สภาเกษตรกรแห่งชาติมีพันธมิตรที่คิดอยากช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยให้ก้าวผ่านสถานการณ์โควิด-19 เพราะภาคการเกษตรได้รับผลกระทบเรื่องการส่งออกไปตลาดต่างประเทศเป็นอย่างมาก การประกาศเจตนารมณ์และเป็นพยานในการบันทึกความร่วมมือดังกล่าว เกษตรกรจะได้ใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีและยกระดับให้สูงขึ้น (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์)   สภาเกษตรกรแห่งชาติยินดีที่ประกาศปลดล็อคกัญชาพ้นยาเสพติด           นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยถึงการลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อปลดล็อคกัญชา กัญชง ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (ยส.5)  ยกเว้นสารสกัดของกัญชาที่มีค่า THC เกิน 0.2%ยังถือเป็นสารเสพติด      จะมีการควบคุมและทำได้เฉพาะได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยจะมีผลบังคับใช้อีก 120 วัน หลังจากมีการประกาศราชกิจจานุเบกษา  เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชารักษาสุขภาพของตนเอง และต่อยอดให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ภายใต้ พ.ร.บ.กัญชากัญชง ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีแทนคนไทยทั้งประเทศ โดยภาพรวมยังมองว่าถึงแม้จะมีการปลดล็อคก็จริงแต่สิ่งที่ต้องเร่งให้เกิดขึ้นโดยเร็วคือ การขอจดแจ้ง การขอปลูกต้องทำได้ง่ายภายใต้เงื่อนไขที่เป็นไปได้ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ตามวิถีชีวิตท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ต่อยอดการใช้ เพื่อหนทางด้านเศรษฐกิจในอนาคต รวมถึงอาจมองไปถึงขั้นประเทศไทย เป็นชาติที่ส่งออกผลิตภัณฑ์กัญชา […]

1 2 3 9